Kapulat pois lastenrattaista! - Soili Haverinen Sivuston tehtävänä on herättää yhteiskunnallista keskustelua erityisesti lapsiperheiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvistä aiheista.

Mitä mieltä olen?

Mitä mieltä olen?

Eduskuntavaalit 2011

 

Olen ehdolla eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä.

Tavoitteenani on parantaa lapsiperheiden taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa.

Vaalisivuni FB:ssa: http://www.facebook.com/pages/Kapulat-pois-lastenrattaista-Soili-Haverinen-eduskuntaan-2011/172462636123551?ref=ts

Vaalisivuni: www.soilihaverinen.fi  

 

Näkemyksiäni yhteiskunnallisista asioista  aakkosjärjestyksessä.


 Aaltovoima. Meri on täynnä energiaa, joka odottaa hyötykäyttöä. Aaltovoimaloista ei ole samanlaista haittaa rantojen ja saariston asukkaille kuin tuulivoimaloista, koska ne voidaan sijoittaa kauas rannasta.

Avioliitto on yhden naisen ja yhden miehen vapaaehtoisesti solmima liitto, jossa sukupuolten erilaisuus ja sitoutuminen rikastuttavat yhteiselämää ja luo parhaat puitteet lasten kasvatukselle. Avioliittoinstituutio on yhteiskunnan jatkuvuuden tae ja perusta. Siksi sen heikentäminen vaarantaa yhteiskuntamme tulevaisuuden. Yhteiskunnan tulee kannustaa avioliittojen solmimiseen ja vaalimiseen ja siten luoda hyvät ja turvalliset puitteet perhe-elämälle. Elinikäistä avioliittoa tulee pitää esillä yhteiselämän ihanteena. Avioliittoinstituution tulee nauttia yhteiskunnassa sille olemuksensa vuoksi kuuluvaa arvostusta.

Alkoholiveron korottamisesta olisi hyötyä kaikille. Alkoholin liikakulutus on yksi maamme suurimmista ongelmista ja alkoholin hinnankorotus tiedetään tehokkaimmaksi keinoksi alkoholin käytön vähentämiseksi saatavuuden säännöstelyn ohella. Kohtuukuluttajan kukkarossa veronkorotus ei paljon tuntuisi.

 

Eläkkeitä tulee nostaa ideksikorotusten verran, mutta tasokorotuksiin ei ole varaa, ellei työuria saada merkittävästi pidennettyä ja nuorisotyöttömyyttä kitkettyä. Kannan huolta nuorempien ikäluokkien mahdollisuudesta suoriutua maamme velkataakasta ja lisääntyvistä sosiaali- ja terveyskuluista. Eläkkeiden tasokorotusta tärkeämpää on sairaskulujen kohtuullistaminen, mikä lisäisi tasa-arvoa terveempien ja sairastelevien vanhusten kesken.

 

Energia. Maailmassa on riittävästi energiaa ihmiskunnan tarpeisiin myös ilman fossiilisia polttoaineita.

 

EU on osoittautunut kuviteltua heikommaksi järjestelmäksi muun muassa Kreikan talousongelmien vuoksi. Mikäli EU-valtioiden ja rahaliiton talousongelmat jatkuvat, Suomen tulee etsiä keinoja irrottautua rahaliitosta säilyttääkseen oma taloudellinen tasapainonsa.

 

Feminismi ei nykyisellään aja kaikkien naisten asiaa. Sukupuolia ei tule nähdä toistensa vihollisina tai kilpailijoina tai sukupuolisuutta kielteisenä ihmistä alistavana ominaisuutensa. Yhteiskunnassa on sen sijaan pyrittävä yhteystyöhön ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen.

 

Ihmisarvo on ehdoton, luovuttamaton ja loukkaamaton. Se kuuluu erotuksetta jokaiselle ihmiselle riippumatta ihmisen iästä, sukupuolesta, rodusta, terveydentilasta, ulkonäöstä, osaamisesta tai mistään muustakaan ominaisuudesta. Ihmisarvo on voimassa aina ihmiselämän alusta, eli hedelmöityksestä, sen viimeiseen hetkeen asti. Tämä ihmisarvokäsitys perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Palvelemalla lähimmäistämme palvelemme itse Jeesusta Kristusta. Koska ihmisarvon takeena on Jumala, lainsäädännöllä tai muulla inhimillisellä päätöksellä ei ole oikeutta riistää sitä keneltäkään.

Yhteiskunnassa tämä arvopohja tulee esiin muun muassa seuraavanlaisissa käytännön teoissa ja periaatteissa: Jokaisella ihmisellä on lähtökohtainen oikeus hyvään terveydenhuoltoon sekä sairaan- ja vanhustenhoitoon. Niille, jotka ovat joutuneet elämässään ahtaalle joko omasta syystään tai ilman omaa syytään, on tarjottava mahdollisuus. Ihmisen arvostaminen Jumalan kuvana merkitsee tasokkaan koulutuksen tarjoamista yhtäläisesti, sillä on oikein, että on mahdollista kehittää lahjojaan, jotka Luoja on antanut. Yhteiskuntamme on alun perin rakennettu juuri kristillisen ihmiskuvan pohjalle, ja hyvä niin. Kun pahoinvointi ja arvotyhjyys lisääntyvät, on aika uudelleen ammentaa näistä kestävistä ja hyvinvointia synnyttävistä arvoista.

Ilmastonmuutos on tosiasia, vaikka ihmisen vaikutus siihen on epävarma. Jos on mahdollista, että voimme vaikuttaa siihen, meidän tulee myös yrittää. Kukin, maa, kunta, perhe ja yksilö kantaa oman vastuunsa.

 

Isyys on merkittävin tehtävä, mitä miehellä voi olla. Isyyttä tulee tukea eri tavoin ja ottaa isät merkittävämmin mukaan lastenhoitoon äidin merkitystä vähentämättä.

 

Joukkoliikenne on ainoa järkevä keino saada suuret ihmisjoukot liikkumaan sujuvasti. Se on myös yksityisautoilua ympäristöystävällisempi tapa liikkua. Yhteiskunnan tulee tukea joukkoliikennettä niin, että se saadaan sujuvaksi myös ruuhka-aikojen ulkopuolella ja poikittaisilla reiteillä, ja että sen hinnat voidaan pitää matalina.

 

Kotihoidon tukea tulee nostaa niin, etteivät eri kunnissa asuvien mahdollisuudet hoitaa lapsiaan kotona poikkeaisi merkittävästi toisistaan. Kotihoidontukea tulisi maksaa ansiosidonnaisen vanhempainrahan suuruudesta riippumatta, jos vauvan lisäksi kotona hoidetaan vanhempaa lasta/vanhempia lapsia. Näin sekä säästettäisiin kunnallisen päivähoidon kuluissa että annettaisiin yhä useammalle lapselle mahdollisuus olla pidempään kotihoidossa. Nykyinen järjestelmä kannustaa pitämään lapsille hoitopaikkaa siitä huolimatta, että yhtä lasta hoidetaan kotona. Ehdotuksestani Vantaalla ja Espoossa käyttöön otettu kotihoidontuen kuntalisän ehdollisuus on jo saanut toivottuja tuloksia aikaan. Subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ei ole tarpeen puuttua, koska tarvittava muutos on saavutettavissa muillakin tavoin.

 

Liikunta. Yhteiskunnan tulisi tukea tavallisten ihmisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa kohtuuhintaan. Tämä merkitsee liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon tukemista. Kilpaurheilu pärjätköön sponsorirahoilla.

 

Lääkekulujen omavastuu tulee sitoa sairaskulujen kanssa yhteiseen maksukattoon. Lapsiperheessä lääkekulujen omavastuu tulee muuttaa niin, että samaan maksukattoon lasketaan toinen perheen vanhemmista ja kaikki perheen lapset. Lapsen ei voida edellyttää maksavan omia lääkekulujaan. Lääkekorvausjärjestelmä on uudistettava niin, että täyskorvattavuus on mahdollinen myös harvinaisten sairauksien lääkehoidossa.

 

Opintotuki tulee sitoa indeksiin. Opintoraha tulee nostaa sellaiselle tasolle, että se aidosti mahdollistaa täysipainoisen opiskelun opintojen alkuvaiheessa. Opintojen loppupuolella, jolloin opiskelijat voivat työllistyä osa-aikaisesti oman alansa töihin, opintorahaa voisi jopa laskea ja vastaavasti tulorajoja korottaa. Asumislisän maksimivuokran tulisi olla realistisella tasolla suhteessa kunkin kaupungin vuokratasoon.

 

Perheiden yhteisverotus pitäisi tehdä mahdolliseksi niille perheille, joissa on alle esikouluikäisiä lapsia, mutta ei kuitenkaan pakolliseksi.

 

Raskaudenkeskeytys on alkaneen ihmiselämän surmaamista. Väljä aborttilaki ja äitiyteen kannustamaton yhteiskunta ovat aiheuttaneet jo yli puolen miljoonan suomalaisen menetyksen, mikä on vinouttanut yhteiskuntamme koko ikärakenteen. Puolet aborteista tehdään perheellisille äideille, jotka voisivat päätyä pitämään lastensa uuden sisaruksen, mikäli saisivat vanhemmuuteen riittävästi tukea. Lapsi on lahja, jonka vastaanottamiseen vanhempia tulee kannustaa. Yhteiskuntamme asenteita tulee pyrkiä muuttamaan lapsimyönteisemmäksi.

Ruuhkamaksut tulee ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla ruuhka-aikoina ja suunnata niin kerätyt varat joukkoliikenteen kehittämiseen. Näin myös niiden, joiden täytyy kulkea omalla autolla keskustaa, matka nopeutuisi ja hekin saisivat rahoilleen vastinetta. Aika on rahaa.

 

Sairaskulujen omavastuuta tulee kohtuullistaa asettamalla sairas- ja lääkekuluille yhteinen maksukatto. Raskaudenaikaisesta ja raskauteen liittyvästä sairaanhoidosta tulisi laskuttaa kuten lapsen sairaanhoidosta.

 

Sukupuolineutraali avioliitto on sanahirviö, jota ei onneksi oikeassa elämässä ole olemassa. Oman käsitykseni mukaan sukupuolisuus ja sukupuolielämä kuuluvat nimenomaan juuri avioliittoon ja ovat suorastaan avioliiton ytimessä. Homoseksuaaliset suhteet on huomioitu riittävästi nykyisessä lainsäädännössä.

Kannatan vapaata yhteiskuntaa, eli homoseksuaalien mahdollisuutta elää yhdessä pelkäämättä vainoa tai huonoa käytöstä naapureiden tai viranomaisten taholta. En näe kuitenkaan homosuhteilla olevan vastaavaa yhteiskunnallista merkitystä kuin naisen ja miehen välisellä avioliitolla, josta riippuu yhteiskunnan jatkuvuus. Siksi homosuhteiden asettaminen lainsäädännössä avioliiton rinnalle ei pidä yhtä totuuden kanssa. Yksilötasolla avioliitosta ja homosuhteesta etsitään samoja asioita, mutta yhteiskunnan intressit avioliittoinstituutiota kohtaan ovat monin verroin homosuhteita vahvemmat. Tilanne ei muuttuisi, vaikka homosuhteita olisi määrällisesti yhtä paljon kuin avioliittoja, sillä kysymys on avioliiton ja homosuhteen olemuksellisesta erosta, joka ei katoa retoriikalla.

 

 Terveydenhuolto. Avun saaminen on nykyään liikaa kiinni siitä, jaksaako taistella ja vaatia vai ei. Se merkitsee väistämättä sitä, että heikoimmat voivat jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Ihmisten tulee saada apua avuntarpeen perusteella, eikä sen perusteella, kuinka paljon heistä oletettavasti on jatkossa hyötyä yhteiskunnalle.

 

Uskonnonopetus on säilytettävä nykyisessä laajuudessaan, sillä uskontojen merkitys ja uskonnollisen lukutaidon tarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Lapsille tulee antaa riittävät välineet arvostaa omaa uskonnollista kulttuuriperintöään ja käsitellä uskontojen maailmaa oman perheensä arvopohjasta käsin. Näin oppilaat oppivat kunnioittamaan ja ymmärtämään myös toisten uskontojen edustajia ja eri tavalla ajattelevia. Myös vähemmistöuskontojen edustajille tulee taata oikeus oman uskonnonopetukseen.

Uskonnonvapaus on sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkki. Uskonnonvapaus sisältää sekä oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön että oikeuden kuulua sellaiseen ja harjoittaa vapaasti uskoaan. Uskonnonvapauteen kuuluu myös oikeus kasvattaa lapsensa samaan uskoon, johon on itse kasvanut. Päiväkodin ja koulun tulee tukea kotien uskontokasvatusta.

 

Uudenmaan vaalipiirissä olen eduskuntavaaliehdokkaana.

 

Vanhemmuus tarvitsee konkreettisempaa tukea. Neuvoloissa tulisi keskittyä pelkän lapsen kehityksen lisäksi myös vanhempien ja lapsen suhteeseen ja opastaa tarvittaessa kasvatuksessa. Lapsen tulevaisuuden kannalta hyvän kasvatuksen saaminen on paljon oleellisempaa kuin se, kuinka monta kertaa hän osaa hyppiä yhdellä jalalla.

 

Vanhempien parisuhde. Parisuhde joutuu koetukselle, kun perheeseen syntyy lapsia. Lapsiperheiden erot ovat merkittävä ongelma pääkaupunkiseudulla. Tähän ongelmaan olisi vastattava mahdollistamalla keskusteluavun saaminen neuvolan kautta mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja järjestämällä vanhemmille koulutusta siitä, kuinka parisuhde muuttuu lapsien saamisen myötä.

 

Verotus. Nykyisen hallituksen veropolitiikka, eli verotuksen painopisteen siirtyminen työn verotuksesta kulutusveroihin ei ole kannatettavaa, sillä tässä mallissa veroja maksavat tulotasoon suhteutettuna eniten perheet, joissa on pieniä lapsia. Sen sijaan muutos suosii vakavaraisia suuria ikäluokkia. Jo nyt suomalaiset lapsiperheet kantavat muihin Eurooppalaisiin perheisiin nähden suhteettoman suuren verokuorman. Lapsiperheiden verotusta tulee keventää.

Kulutusverot tulee suunnata niin, että haitallista ja vähemmän tarpeellista verotetaan rankimmin ja hyödyllistä ja välttämätöntä kevyimmin.

Valtion tuloverotuksen tulee olla riittävän tasoista, jotta kuntien järjestämiin palveluihin voidaan ohjata riittämiin valtionosuuksia. Kunnallisveroprosenttien nousukiidosta tulee tehdä loppu. Valtion tuloverotus on kunnallisveroa oikeudenmukaisempi, sillä se sisältää progression.

 

Vesi on yksi kansallisaarteistamme, jonka puhtaudesta on pidettävä huolta.

 

Ydinvoima on tarpeellinen siirtymävaihe pois fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä. Kahden ydinvoimalaluvan myöntäminen oli kuitenkin liikaa, koska se voi viedä todellisen motivaation uusiutuvien energiamuotojen kehittämiselle.

 

Ympäristöteknologia voisi olla Suomen tulevaisuuden vientivaltti, koska meiltä löytyy siihen tarvittava huippuosaaminen ja koko maailma tarvitsee ympäristöteknologian ripeää kehittämistä.

 

Äitiys on merkittävin tehtävä, mitä naisella voi olla. Äitiyden arvostus yhteiskunnassa vaikuttaa perheiden hyvinvointiin ja sitä kautta lapsiin ja nuoriin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat