Kapulat pois lastenrattaista! - Soili Haverinen Sivuston tehtävänä on herättää yhteiskunnallista keskustelua erityisesti lapsiperheiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyvistä aiheista.

Homoliitto ei täytä avioliiton yhteiskunnallista tehtävää

Mika Niikko toi kirjoituksessaan (HS 23.2.) esiin olennaisen näkökulman, joka näyttää valitettavan usein unohtuvat keskustelussa avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi. Vaikka avioliitto on myös kristillinen ja kirkollinen instituutio, se ei ole vain sitä.

Kun puhutaan avioliittolainsäädännöstä, on olennaisinta kysyä, mikä on avioliiton yhteiskunnallinen tehtävä ja voiko jokin muu instituutio täyttää saman tehtävän. Miksi lainsäädännöllä ylipäätään puututaan ihmisten lähimpiin ihmissuhteisiin? Perusteeksi ei riitä puolisoiden tunteman rakkauden syvyys tai yhteiskunnan hyväksynnän kaipuu.

Ihmisillä on lukuisia henkilökohtaisesti äärimmäisen merkittäviä ihmissuhteita, joita ei ole tarpeen säädellä lainsäädännön keinoin, koska niiltä puuttuu siihen oikeuttava yhteiskunnallinen tehtävä.

Toisin kuin usein väitetään, nykyinen avioliittolaki on jo tasa-arvoinen, eikä se aseta ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella eriarvoiseen asemaan. Avioon aikovilta ei kysytä seksuaalista suuntautumista missään yhteydessä. Jos homoseksuaali haluaa solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, lainsäädäntö ei aseta sille, eikä jälkeläisten
saamiselle, minkäänlaista estettä. Oikeudet ovat siis samat seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ja väitteet epätasa-arvosta ovat pohjaa vailla.

Jos sen sijaan vaaditaan, että kaikki ihmissuhteet ja elämäntavat tulisi asettaa yhteiskunnassa tasa-arvoiseen asemaan keskenään, vaaditaan täysin mahdottomia. Mikään yhteiskuntajärjestys ei voi toimia asettamatta joitain elämäntapoja edullisempaan asemaan kuin toisia. Jos elämäntapojen eriarvoinen kohtelu samaistetaan ihmisten eriarvoisuuden kanssa, ollaan kestämättömässä tilanteessa. Niin tekevä yhteiskunta joutuu joko kyseenalaistamaan ihmisten yhtäläisen arvon tai tulee rampauttaneeksi itsensä.

Yhteiskunnan tulee kannustaa ihmisiä elämään, joka rakentaa yhteiskuntaa. Työntekoa tulee suosia, koska se rakentaa yhteiskuntaa. Lakien noudattamista tulee suosia enemmän kuin laittomuutta jne.  Avioliitto rakentaa yhteiskuntaa, koska sen kautta yhteiskuntaan syntyy uusia kansalaisia ja koska se luo parhaat puitteet näiden tasapainoiselle kasvulle. Mikään muu yhteiskunnallinen instituutio ei voi täyttää avioliiton tehtävää.

Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto. 

Julkaistu Helsingin sanomien mielipidepalstalla 26.2.2013

 

Koska lehdessä julkaistavan mielipidekirjoituksen merkkimäärä on varsin rajallinen, selvennän tässä vielä joitain pointteja argumentteistani. Taustaksi todettakoon, että argumentoin mielelläni myös kristillisen avioliittokäsityksen hengellisen merkityksen puolesta, mutta silloin, kun puhutaan lainsäädännöstä, tulee avioliittoa tarkastella yhteiskunnallisena instituutiona tasolla, joka koskettaa kaikkia elämänkatsomuksesta tai siviilisäädystä riippumatta.

 

1. Kaikki yhteiskunnat kaikkina aikoina, joitakin nykyisiä yhteiskuntia lukuunottamatta, ovat kehittäneet miehen ja naisen välistä avioliittoa koskevaa lainsäädäntöä. Tämä ei ole mikään erityisen kristillinen ilmiö, joskin kristillisyyden kautta lainsäädäntöön on tullut mm. molempien puolisoiden suostumuksen edellyttäminen.

Jopa antiikin pakanakulttuurit, joissa miesten välisiä homoseksuaalisia suhteita arvostettiin enemmän kuin miehen ja naisen välistä suhdetta, asettivat avioliiton lainsäädännöllisesti erityisasemaan. Syynä tähän ei ollut homofobia, kuten jokainen voi päätellä, vaan se, ettei homoseksuaalisella suhteella katsottu olevan yhteiskunnallista tehtävää, jonka vuoksi lainsäädäntöä tarvittaisiin. Intressit avioliittolainsäädännölle ovat liittyneet yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseen, josta jokaisen yhteiskunnan tulisi olla kiinnostunut. Avioliittolainsäädännöllä on pyritty turvaamaan niin hyvät puitteet lasten syntymiselle ja kasvulle kuin lainsäädännön keinoin on ollut mahdollista. Yhteiskunta, joka unohtaa tämän näkökulman, käsikirjoittaa oman tuhonsa.

Tätä näkemystä usein kritisoidaan sillä, ettei lasten ihanteellinen kasvuympäristö toteutu kaikissa avioliitoissa. Tämä argumentti ei kestä perusteellista tarkastelua, ellei siinä samalla esitetä jotakin vaihtoehtoa. Onko jokin muu instituutio, joka voisi korvata avioliiton tässä tehtävässä ja hoitaa sen paremmin? Ellei, lienee parempi pyrkiä vahvistamaan avioliittoinstituutiota. Avioliittoinstituutiota on heikennetty jo vuosikymmenten ajan erilaisin lakimuutoksin, mistä johtuen avioliittojen kestävyys on romahtanut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt. Eikö avioliiton nykyiseen alennustilaan pitäisi reagoida pikemminkin niin, että sitä pyrittäisiin tukemaan entistä määrätietoisemmin? 

Joku myös nokkelasti kysyy, eikö sellaisia avioliittoja sitten pitäisi sallia, jossa ei aiota "hankkia lapsia" tai avioliittoja, jotka tulevat olemaan tahattomasti lapsettomia. Tällaisen kysymyksen esittäjä tuskin tosissaan esittää ehdottamaansa muutosta avioliittolainsäädäntöön, ainakaan, jos hän on poliitikko, jolla on jotain budjettivastuuta.

Suurimpaan osaan avioliittoja syntyy jossain vaiheessa lapsia. Moni lapsettomuuttakin aluksi kaavaillut muuttaa iän karttuessa mielensä. Olisi aika kallis yhteiskunnallinen toimenpide pakkotestata kaikki vihille aikovat etukäteen, onnistuuko lapsenteko tulevaisuudessa. Se olisi myös mahdotonta, koska tällä hetkellä aika harvoissa tapauksissa voidaan varmasti sanoa, pystyykö jokin pari saamaan lapsia vai ei. Lapsettomuushoidot myös kehittyvät jatkuvasti.

En kuitenkaan väitä, että lasten saaminen olisi avioliiton AINOA merkitys vaan että se on avioliiton YHTEISKUNNALLINEN merkitys. Moni aviossa oleva, kuten minä itse, laittaa suuremman painon avioliiton muille merkityksille. Tästä ei kuitenkaan automaattisesti seuraa lainsäädäntöä. Lainsäädännön merkitys on vähäinen ihmisten välisessä kiintymyksessä, eikä se aseta myöskään seksuaaliselle kanssakäymiselle kuin minimaaliset rajat. 

Lainsäädännön on tarkoitus on turvata yhteiskunnan rakenteita, ei toimia jonkinlaisena julkisen myötätunnon tai hyväksynnän osoittajana. Avioliitto on sellainen rakenne, joka tulee turvata lainsäädännöllä, mielellään nykyistä paremmin.

On erikoista, että toisinaan samat henkilöt, jotka kyselevät, mitä se muille ihmisille kuuluu, mitä ja kenen kanssa he makuuhuoneessaan puuhailevat, ovat myös vaatimassa yhteiskuntaa lainsäädäntöineen omaan makuuhuoneeseensa, vaikka sille ei ole mitään järjellistä perustetta.

Toisaalta homoseksuaalien enemmistö on myös itse toiminnallaan osoittanut sen, etteivät itsekään katso suhteillaan olevan yhteiskunnallista merkitystä. Rekisteröityjä parisuhteita oli vuonna 2011 vain hieman yli 1800 eli 3600 ihmistä eli reksiteröidyssä parisuhteessa (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html).  Jos homoaktivistien omat arviot homoseksuaalien määrästä pitäisivät paikkansa ja homoseksuaalisesti suuntautuneita olisi väestöstä 10-20%, tämä tarkoittaisi, että homoseksuaaleja olisi 550 000-1 100 000. Tässä tapauksessa vain  0,3-0,7% homoseksuaaleista olisi rekisteröinyt parisuhteensa. Siinäkin tapauksessa, että katsottaisiin ehkä hieman realistisempaa arviota, että heitä olisi 1-2% väestöstä, parisuhteensa rekisteröineiden osuus olisi vain 3-7%.

Herää kysymys, miksi tässä tilanteessa kaivataan vielä järeämpää lainsäädäntöä homoseksuaalisia suhteita varten, kun tämä kevyempikään versio ei näytä houkuttelevan. Miksi tätä varten jotkut ovat valmiita romuttamaan yhden yhteiskunnan kantavista rakenteista eli avioliittoinstituution? Ketä nämä pyrkimykset edes palvelevat?

 

2. Keskustelussa usein joko tahattomasti tai tarkoituksella sekoitetaan ihmisten välinen tasa-arvo ja ihmissuhteiden välinen tasa-arvo. Näistä edellisen turvaavat laki ja ihmisoikeudet, mutta jälkimmäistä eivät, eivätkä voikaan. Avioliittolaki on sama kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Halutessaan myös homoseksuaali voi solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan kanssa ja saada jälkeläisiä. Välttämättä kovin moni ei sitä kuitenkaan halua, enkä sitä välttämättä suosittele, mikäli seksuaalinen suuntautuminen on hyvin järkähtämätön. Avioliittolakia ei kuitenkaan voi sen perusteella syyttää epätasa-arvosta, jos henkilön omat taipumukset ovat se todellinen este. Ilmeisesti suurin osa homoseksuaalisissa suhteissa elävistä on kuitenkin biseksuaaleja, joita arvioiden mukaan on noin nelinkertainen määrä homoseksuaaleihin verrattuna, ja voisivat siten aivan hyvin myös rakentaa yhteiskuntaa solmimalla avioliiton, mihin heitä on hyvä kannustaa.

Kukaan yksilö ei siis ole avioliittolain edessä epätasa-arvoisessa asemassa seksuaalisen suuntautumisen takia. Erilaiset ihmissuhteet sen sijaan ovat ja tätähän yhteiskunta tekee jatkuvasti. Ihmissuhteet ovat eri asemassa lain edessä sen pohjalta, mikä on näiden yhteiskunnallinen tehtävä. Avioliitto ja vanhempien suhde lapseen ovat lainsäädännöllä suojattuja. Samoin työsuhteet niiden yhteiskunnallisen merkistyksen vuoksi. Ystävyyssuhteet sen sijaan eivät ole, vaikka monelle ne ovat henkilökohtaisesti merkittävämpiä ja pysyvämpiä kuin suhde esimieheen. Tähän mennessä kukaan ei ole osoittanut, miksi homoseksuaalisen suhteen yhteiskunnallinen merkitys tulisi nädä niin suurena, että sitä tulisi pitää avioliittona.

Jos sukupuolen merkitys avioliittolainsäädännöstä poistetaan, on odotettavissa, ettei sukupuolta tunnusteta enää yhteiskunnan millä tasolla. Tämä palvelee joidenkin ideologisia intressejä, mutta tuskin kaikkien.

 

 TIEDOKSI vielä kaikille: Kiitos aktiivisesta keskustelusta! Poistan kommenteista kaikki ne, jotka sisältävät nimittelyä, uhkailua tai muunlaista vihapuhetta. Tämä siksi, että olen käsittääkseni juridisesti vastuussa siitä, mitä blogini kommenteissa sanotaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (139 kommenttia)

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

"Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto."

Asettaisitko naimattomat yksineläjät esimerkiksi verotuksellisesti eri asemaan kuin aviopuolisot? Kommenttisi logiikan perusteella naimattomat yksineläjätkään eivät tuota "mitään vastaavaa hyvää" kuin avioliitto, joten tulisiko yksineläjiä "rankaista" sinkkuudestaan vaikkapa ylimääräisten verojen muodossa?

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Kyllä, mielestäni verotuksen tulisi suosia niitä aviopareja, joilla on alaikäisiä lapsia. Tämä käy ilmi aiemmista kirjoituksistani. Lapsettomat parit voi rinnastaa verotuksessa yksieläjiin, koska he eivät kanna elatusvastuuta.

On totta, etteivät naimattomat yksineläjät tuota mitään vastaavaa hyvää yhteiskunnalle kuin avioliittossa elävät, mutta he voivat toki tuoda siihen toisenlaista hyvää mm. oman työpanoksensa kautta, jota eivät perhevapaat rajoita.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve Soili,

".. mutta he voivat toki tuoda siihen toisenlaista hyvää mm. oman työpanoksensa kautta.."

Samaa hyvää voi tuottaa myös samaa sukupuolta olevat parit.

-Pax

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #10

Tarkoitat siis homoliitossa elävät on rinnastettava yksineläjiin.
Emme siis tarvitse homoliitolle avioliiton asemaa. Sopii.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Miksi kristillisyys ja taantumuksellisuus kulekee niin usein käsi kädessä?
Sitäpaitsi eihän tässä nyt ole ihan hirveitä aikoja,kun naimattomat joutuivat maksamaan korkeampaa veroa...vanhanpojan - vanhanpiian veroa.

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

Minusta verotuksessa ei pitäisi suosia mitään tai ketään, vaan verotuksen tulisi olla tasapuolista ja verotaakka pitäisi minimoida. Mitä vähemmän veroja, sitä enemmän hyvinvointia yksittäiselle kansalaiselle.

Loppupeleissä vero on pakkovallan voimakeinoin perimä vastikkeeton maksu josta on haittaa mm. työllisyydelle ja talouskasvulle, ja joka aiheuttaa haitallisia lieveilmiöitä kuten korruptio.

Ehdotuksesi tässä olisi sama asia kuin vanhanpojanvero tai vanhanpiianvero. Jos suosit ryhmää A kevyemmällä verotuksella, rankaiset samalla ryhmää B, koska ryhmälle B kertyy isompi verotaakka ja enemmän maksettavaa. Tämä on räikeä loukkaus tasa-arvoa kohtaan, katso huviksesi esimerkiksi yhdenvertaisuusperiaatetta.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Johan se suosiikin ja vieläpä aivan törkeästi. Lapsilisät ovat melkoisen törkeä tulonsiirto lapsettomilta lapsellisille (sic).

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #28

Lapsilisän saamisen ehdoksi pitäisi laittaa tuloraja vähän samaan tapaan kuin on kansaneläkkeessäkin, eli kun sinulla on tarpeeksi suuret tulot on lapsilisän määrä nolla.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Ajatus siitä, että lainsäääntö heijastelee yhteiskunnan arvoja, elää käytännössä. On siis arvo, että lapsiperheitä pyritään tukemaan, jopa suosimaan. Se tukee lasten asemaa ja kasvua, mutta on myös yhteiskuntaa tukeva ja jatkuvuutta ylläpitävä lainsäädännöllinen seikka, jolla on selkeä arvopohja.

Poikkeama tasa-arvosta näkyy esim. ylinopeussakoissa. Niiden osalta samasta rikkomuksesta rangaistaan rikasta enemmän kuin köyhää, koska sakko on tuloihin sidottu. Mikä arvo sen takan lieneekin, niin noin se toimii.

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes Vastaus kommenttiin #58

Humen giljotiini: Tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä. On tosiasia, että yhteiskunta (positiivisesti) syrjii yksineläjiä perheellisten kustannuksella. Onko tämä oikein ja tasa-arvon mukaista, on eri asia.

Ceaucescun kommunistisessa Romaniassa oli aikoinaan käytössä ns. selibaattivero. Jokaisen yli 25-vuotiaan lapsettoman piti maksaa ylimääräistä rangaistusveroa, eli selibaattiveroa.

Käyttäjän bvalonen kuva
Birgitta Valonen Vastaus kommenttiin #60
Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari Vastaus kommenttiin #60

Tasa-arvoa ei edistä eikä edusta yksikään poliittinen virkanimitys.
Arvoa sen taustalla en oikein hahmota kähmintää pidemmälle... :-(

Mutta Haverisen esittämää näkökulmaa avioliitosta ja perheestä voin hahmottaa ja ymmärtää.

Lasse Askolin

Väität, etteivät lapsettomat avioparit kanna elatusvastuuita. Muistan kai väärin,kun muistan olleeni puolisoistani liitoissani elatusvastuussa.Tai sitten levität väärää tietoa avioliittolaista.

Susanna Kinnunen

"Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto."

Sinun kannattaisi yrittää selvittää, miten olet päätynyt tällaiseen tulokseen.

Itse en näe puolisoiden sukupuolella olevan muuta merkitystä kuin sen, että he eivät pysty yhdessä biologisesti saamaan lapsia. Lapsia hoitamaan lesbopari on aivan yhtä pätevä kuin heteronaispari ja luultavasti jokseenkin yhtä pätevä kuin mies-nais -pari riippumatta sukupuolisesta suuntautumisesta. Itsehän korostit nimenomaan homoseksuaalien mahdollisuutta mennä ns. heteroavioliittoon ja hankkia lapsia.

Väitteesi "mitään vastaavaa hyvää" on siis hyvin hyvin vaikeasti ymmärrettävissä, ellei tarkoituksesi ole sanoa jotain sen suuntaista kuin että "homomiehet ovat pedofiileja eikä niille voi lasta antaa hoitoon vaikka lapsi olisi jomman kumman homomiehen biologinen lapsi". Tällainen kortti on keskustelussa nähty jo monta kertaa, että sinänsä en yllättyisi. Totaalisen leimaava ja mieletönhän se on, mutta kuitenkin.

Itse en kannata rekisteröidyn parisuhteen nimittämistä avioliitoksi. En kuitenkaan pysty perustelemaan, miksi kategorisesti homoseksuaalista pariskuntaa pitäisi estää adoptoimasta lasta, kun biologinen lapsenteko on mahdollista ja harjoitettua, ja adoptiokin on teknisesti mahdollinen. Siis oikeasti, homoseksuaali voi adoptoida lapsen yksinhakijana, joskin pidän luultavana että adoptiota merkittävästi helpottaa jos ei erehdy puhumaan turhaa seksuaalisesta suuntauksestaan. Tilastoista voidaan kuitenkin lukea, että homoseksuaaliset elikkä lesbonaiset ovat huikean yliedustettuja adoptioissa verrattuna homoseksuaalisiin miehiin.

Käyttäjän henrimikkonen kuva
Henri Mikkonen

Kun yhteiskunta ylläpitää mm. ilmaista neuvolajärjestelmää, maksaa lapsilisiä, äitiyspäivärahoja, kotihoidontukea, ym. ym., katsoisin jo että verotus tätä kautta suosii lapsiperheitä aika vahvasti. Nämä kaikki nimittäin rahoitetaan myös lapsettomien veroista.

Mauri Skön Vastaus kommenttiin #74

Nämä lapsilisiä,ym. saavien lapset hoitavat aikanaan esim, sairaaloissa ja vanhustentaloissa myös lapsettomat vanhukset.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #108

Kukaan ei väittänyt etteikö väestön koon stabiiliudesta ja ikäpyramidin tasaisuudesta olisi hyötyä verrattuna tilanteeseen, jossa ikäpyramidi on nurinpäin. Miten se sitten liittyy biseksuaalien oikeuteen nimittää yhteiseloaan avioliitoksi?

Ei mitenkään.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Hyvin monessa maassa näin itse asiassa on. Eräs tuttava pariskuntakin meni Saksassa asuessaan naimisiin pelkästään sen takia, että siitä saa huomattavia verohelpotuksia. Toisaalta en itse näe tätä oikein mielekkäänä verotusmallina, koska avioliitton arvo laskee tämän myötä entisestään, kun siitä tulee osa markkinataloutta ja tuloverotusta.

"Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto."

Tästä haluaisin kysyä, että oletko nyt ihan oikeasti tosissasti tämän mielipiteen kanssa ja millä ihmeen barometreillä tätä "vastaavaa hyvää" ja mehukasta oikein mitataan? Sekin, onko lapset hyvä vai huono asia, kun on kiinni kuitenkin mielipiteestä. En näe logiikkaa argumenttisi taustalla Soili.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

"Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto. "

Väitteesi on potaskaa.

Moni heteroliitto tuotaa erittäin vähän hyvää yhteiskunnalle. Pitäisikö tuottamattomat heteroliitot kieltää. Eli pitäiskö liittoa solmitessa allekirjoittaa sopimus tuottaa xx ajassa xx määrä hyvää yhteiskunnalle, ja jos ei, niin maksaa sakkoja? Pitäisikö?

On monia tapoja tulla vanhemmaksi. Heteroseksi ei ole ainut tapa.

Avioliitto on juriidinen sopimus, mikä turvaa puolisoitten ja lasten oikeudet. Se, miten kirkko, ev.lut, suhtautuu avioliittoon on yks hailee sen jälkeen kun kaikki "uskonnot", ts. taikauskot, on saatettu yhdenvertaisiksi keskenään. Eli kansanomaisesti kirkko erotettu valtiosta.

-Rauhaa ja rakkautta kaikille, myös sinulle

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Dennis, olisiko sinulla ehdottaa jokin yhteiskunnalle taloudellinen ja toimiva keino erottaa etukäteen ne avioliitot, jotka "tuottavat erittäin vähän hyvää yhteiskunnalle" niistä, jotka tuottavat?

Kirkon ja valtion erosta olen samaa meltä.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Tässä on pakko kompata molempia kirjoittajia. Kirkon ja valtion olisi parempi erota niin että kirkollisvero sekä yhteisöveron tilitykset srk:lle lopetettaisiin samalla. Sitten jokainen voisi rastia veropapereihin haluaako maksaa SRK:n jäsenmaksun. Meikäläiselläkin on tällä hetkellä mietintämyssy päällä eroanko kirkosta. Kun riittävästi lukee uskovaisten tekstiä niin helpommaksi se taitaa muuttua ja kun katselin MOT:in niin sen alkuosan prosentit tekivät vaikutuksen.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve Soili,

Ei ole, kysymykseni oli retoorinen. Tarkoituksena osoittaa argumenttisi kestämättömyys.

Itselläni on läheisiä tuttavia, samaa sukupuolta olevia, joilla on, nyt jo aikuisia lapsia, molemmat vanhemmat käyvät töissä, toinen lapsista on yrittäjänä ja toinen opiskelee korkeakoulussa.

Argumenttisi mukaan tämä perhe, ei siis mielestäsi ole tuottamassa yhteiskunnalle mitään hyvää?

-Fred

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen Vastaus kommenttiin #9

Et siis ilmeisesti ihan oikeasti ymmärtänyt argumenttiani. Nuo kuvaamasi ihmiset tuottavat varmaan paljonkin hyvää yhteiskunnalle. Ei se, jos jonkun ihmissuhteella ei ole vastaavaa yhteiskunnallista merkitystä kuin avioliitolla johda siihen, ettei tämän henkilön millään toiminnalla ole yhteiskunnallista merkitystä. Sellaisessa väitteessä ei olisikaan mitään logiikkaa.

Jos otan esimerkiksi vaikkapa ystävyyssuhteeni. Ne ovat minulle henkilökohtaisesti merkittäviä. Koen niissä lämpimia tunteita, sitoutumista ja luottamusta. Tästä huolimatta niillä ei ole mitään sellaista yhteiskunnallista merkitystä, jonka vuoksi ystävyyssuhteitani pitäisi alkaa säädellä lainsäädännön keinoin.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #133

Avioliitto ei siis enää tuota tätä yhteiskunnallista vaikutusta, jos se muutetaan koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja? Tätä et oikein ole onnistunut selittämään.

Jos näin, niin estääkö jokin muuttamasta rekisteröityä parisuhdetta niin, että sen sisältö olisi täsmälleen sama kuin avioliittolaissa(sukupuolivaatimuksia lukuunottamatta)? Siis adoptio-oikeuksien, automaattisen nimen muuttamisen jne suhteen. Sitähän tässä nyt haetaan, yhtäläisiä oikeuksia yksilöille - jos valtion etu jostain syystä vaatii ettei avioliitto voi tätä tehdä, niin toteutetaan ihmisten tasa-arvoisuus edes näin.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #133

"Et siis ilmeisesti ihan oikeasti ymmärtänyt argumenttiani."

Ei, emme todellakaan ymmärtäneet argumenttiasi. Millä perusteella voit väittää, että biseksuaalien homosuhteilla tai homosuhteilla yleensä ole laillistettuna "vastaavaa yhteiskunnallista hyötyä" kuin heterosuhteilla.

Tämä on varmaan sinulle jotenkin päivänselvää, mutta olet silti väärässä.

Petri Haapa

Miksi avioliiton pitää tuottaa jotakin yhteiskunnalle? Eikö yhteiskunnan tulisi antaa tasaveroiset oikeudet kaikille sen jäsenilleen pystyivätpä nämä tuottamaan mitään, tai eivät?

Susanna Kinnunen

No, jos ei lapsia tule ennen kuin nainen on 40 (lapsettomuushoitojen ja kohta varmaan adoptionkin yläikäraja), niin ei muuta kuin avioliitto raukeamaan. Ei tullut mitään hyvää.

Kun puoliso todetaan steriiliksi, pitäisikö avioliitto mitätöidä? Jälleen ei tullut hyvää.

Tai miten erotat ne homoliitot jotka eivät tuota hyvää niistä jotka tuottavat? Ei näytä olevan mikään ongelma sillä puolella.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve vielä,

"Avioliittoinstituutiota on heikennetty jo vuosikymmenten ajan erilaisin lakimuutoksin, mistä johtuen avioliittojen kestävyys on romahtanut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt. "

Lasten pahoinvointi johtuu monasti siitä etteivät vahemmat ajoissa tajua erota. Annetaan lapsille mahdollisimman huono malli parisuhteesta, jossa ei enää osoiteta hellyyttä toisilleen. Pari, joka pysyy yhdessä "lasten takia", siirtää pelkurimaisesti vastuun oman liiton toimimattomudesta lastensa harteille. Vastuun, joka kuuluu vanhemmille ei lapsille.

Ja mikä ihmeen onnen kriteeri on "pitkä liitto"? Lyhytkin liitto voi olla hyvin antoisa ja onnellinen.

Jos avioerossa on oglemia, ne ovat aikuisten aiheuttamia.

"Moni aviossa oleva, kuten minä itse, laittaa suuremman painon avioliiton muille merkityksille."

Saat ihan vapaasti painottaa mitä haluat omassa liitossasi, mutta muut saavat niin halutessaan painottaa eri asioiota, kuin sinä.

"Jos sukupuolen merkitys avioliittolainsäädännöstä poistetaan, on odotettavissa, ettei sukupuolta tunnusteta enää yhteiskunnan millä tasolla. Tämä palvelee joidenkin ideologisia intressejä, mutta tuskin kaikkien."

Sinunkin näkemys palvelee joidenkin ideologisia intressejä, mutta tuskin kaikkien.

-Peace

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve Soili,

Mielestäni olettamus että yksilöitten tai perheitten tulisi tuottaa yhteiskunnalle hyötyä (hyvää), on ihmisvihamielinen. Että yksilön tai perheen arvo, ja yhteiskunnan hyväksyntä olisi riipuvainen tuotetusta hyödystä.

Kokonaisuutena yhteisöön voi laittaa odotuksia, mutta niittenkin pitää pohjautua yksilöitten itseleen vapaaehtoisesti hankkimaansa elintasoon.

-Jokainen ihminen on laulun arvoinen

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

En ajattele, että kenenkään yksilön arvo olisi mitenkään riippuvainen tämän tuottamasta hyödystä yhteiskunnalle. Pyrin juuri tekemään selkeän eron ihmisten ja ihmissuhteiden arvon välillä.

Ihmisarvo on vakaumukseni mukaan jokaisella ihmisellä ääretön hedelmöityksestä luonnolliseen kuolemaan asti riippumatta mistään tämän ihmisen ominaisuudesta tai hyödyllisyydestä. En edes tullut ajatelleeksi, että joku voisi tulkita ajatukseni toisin.

Yhteiskunta on sen sijaan aina arvottanut erilaisia ihmisten välisiä suhteita mm. näiden hyödyllisyyden näkökulmasta ja tulee näin aina tekemäänkin. Avioliiton suojaaminen lainsäädännöllä on aina kuulunut yhteiskuntien intresseihin.

Kun puhutaan avioliittolain muuttamisesta, asiaa tulee tarkastella tietenkin yhteiskunnan intressien näkökulmasta. Miksi yhteiskunta on kiinnostunut säätämään lakeja toisista ihmissuhtaista mutta toiset ovat täysin vailla lainsäädäntöä?

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Ihmisen merkitys yhteiskunnalle on yksilökohtainen. minkälaisessa liitossa
hän elää ei ole muuta merkitystä oikeastaan,kuin lajin säilyttäminen,eikä
sekään vaadi välttämättä juridisesti sitovaa liitoa.Perheen merkitystä en tietenkään väheksy se on tärkeä siitä huolimatta jatketaanko lajia vaiko ei.Pitkä oli kirjoitus.Lienee pyritty jonkinlaiseen vakuuttavuuteen,siinä kuitenkaan mitenkään onnistumatta.

Markku Toivonen

Soili Haverinen, minusta on mielenkiintoista myös, että korostit HS:n mielipidekirjoituksessa olevasi tohtorikoulutettava, mutta et katsonut oleelliseksi tiedoksi kertoa puoluetaustaa. Hymyilyttää.

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Hesari ei yleensä muuten kuin vaalikirjoitusten yhteydessä liitä allekirjoitukseen puoluetta. Olet ehkä huomannut, ettei kenenkään muunkaan tästä aiheesta julkaistujen kirjoitusten yhteydessä ole mainittu puoluetta. Miksi se olisi pitänyt mainita juuri minun kohdallani.

Sen mainitseminen olisi ollut tässä yhteydessä myös harhaanjohtavaa, koska en ole puolueen palkkalistoilla tai puheenjohtajistossa. Kirjoitukseni ei ole puolueen virallinen kannanotto, enkä ole siinä asemassa, että voisi sellaisia omissa nimissäni kirjoittaa.

Puoluekantani on kyllä varsin helposti selvitettävissä jokaiselle, jota se kiinnostaa.

Mitä merkistystä puoluekannan mainitsemisella olisi tässä yhteydessä olisi edes ollut? Olisiko ollut jotenkin myönteistä, jos moni olisi sivuuttanut argumentit ad hominem perustein ja keskustelu olisi jäänyt suppeammaksi?

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen

Suurimpaan osaan avioliittoja syntyy jossain vaiheessa lapsia. Moni lapsettomuuttakin aluksi kaavaillut muuttaa iän karttuessa mielensä. Olisi aika kallis yhteiskunnallinen toimenpide pakkotestata kaikki vihille aikovat etukäteen, onnistuuko lapsenteko tulevaisuudessa. Se olisi myös mahdotonta, koska tällä hetkellä aika harvoissa tapauksissa voidaan varmasti sanoa, pystyykö jokin pari saamaan lapsia vai ei. Lapsettomuushoidot myös kehittyvät jatkuvasti.

Ok, siis avioliiton solmimisen ehtona ei ole tavoite hankkia lapsia, vaan potentiaali hankkia lapsia. Ymmärrän.

Tarkoittaako tämä, ettei postmenopausaalisten naisien tai sterilisoitujen ihmisten pitäisi saada solmia avioliittoa?

Entä naisparit? On täysin mahdollista, että tulevina vuosikymmeninä hedelmöityshoidot kehittyvät niin, että kaksi naista voi keskenään saada lapsia ilman miehen sukusoluja. Tai lapsi voidaan kantaa täyteen aikaan keinokohdussa. Pitäisikö tällöin myös samaa sukupuolta olevien avioliitot kuitenkin sallia?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Mielenkiintoinen kysymys. Minusta kuitenkin jossain tulisi olla raja. Itse näen niin, että samaa sukupuolta olevat voivat ihan hyvin mennä naimisiin ja saada lapsiakin, mikäli siihen oman kehonsa kautta pystyvät. Vieraskohtu on jo oman rajani väärällä puolella.

Mikäli rajaa ei vedetä johonkin kohti, niin lopulta normaalista parisuhteesta poikkeavat vaativat avioliittoa- ja yhteistä jälkeläistä lampaan tai jonkun toisen eläimen kanssa, kaipa tuollainenkin on tulevaisuudessa lääketieteelle arkipäiväinen toimenpide.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

"Mikäli rajaa ei vedetä johonkin kohti, niin lopulta normaalista parisuhteesta poikkeavat vaativat avioliittoa- ja yhteistä jälkeläistä lampaan tai jonkun toisen eläimen kanssa, kaipa tuollainenkin on tulevaisuudessa lääketieteelle arkipäiväinen toimenpide."

-Olkiukko

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #23

tuli väärään kohti, poisto.

Janne Hilden

Missä maailman maassa mennään hauvelin kanssa naimisiin? Paitsi Oinosen märissä fantasioissa?

Markku Toivonen

Bingo. Avioliitto ihmistä alempien kädellisten ja muiden eläinten kanssa mainittu. Tuokin mielipide on esitetty jo eduskunnan täysistunnossa.

Susanna Kinnunen

Vedettäiskö se zoofiliakortti vasta sitten kun joku oikeasti ehdottaa avioliiton määrittelemistä yhden tai useamman nisäkkään muodostamien järjestettyjen parien joukkona.

Nekrofiliakortti vasta kun ehdotuksessa on jossain muodossa sana "raato". Kiitos.

Nimim. matemaatikko.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #70

Lievää närkästystä havaittavissa, joten kysytäänpäs sitten mihin itse olisitte valmiit laittamaan rajan, vai tuleeko tulevaisuudenkin kaikki vaatimukset hyväksyä? Ei tartte kauas taaksepäin mennä, kun homot majaili kaapeissaan ja homous luokiteltiin sairaudeksi. Kohta he pääsivät ulos ja todettiin homouden olevan normaalia. Sitten hyväksyttiin kirkon ulkopuolinen avioituminen ja nyt tulisi myös hyväksyä kirkon siunauskin, minun puolestani siitä vaan. Mitä seuraavaksi? Onhan jo nyt mies synnyttänyt jälkeläisen, tosin hieman luonnottomalla tavalla, mutta voisiko tulevaisuudessa olla myös hyväksyttävää vaikkapa geenitekniikan avulla synnyttää lampaan ja ihmisen risteymä? Onko johonkin asetettava raja?

Selvennöksenä vielä, ettei minulla ole mitään homopareja vastaan, mutta esim. jyrkkä ei kulkee adoptio-oikeuden kohdalla. Tämä siis vain oma mielipiteeni tällä hetkellä. Maailmahan muuttuu ja asenteet maailman mukana tai sitten ei.

Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #70

Zoofiliakortti on jo vedetty esiin eduskunnassa vuonna 2001. Ei mitään uutta siinä mielessä. Kiitos zoofiliakortin, Suomeen on synnytetty mainio sarjakuva nimeltään Viivi ja Wagner. Ei niin pahaa etteikö jotain hyvääkin.

Pekka Kytölä

"Naisille äänioikeus? Seuraavaksi saavat sitten siat ja lampaatkin äänestää?!"

Käyttäjän joonasl kuva
Joonas Lyytinen

Tähän voi vastata vain se klassinen vastaus, että jos ei erota kahden täysivaltaisen aikuisen ihmisen välistä juridista sopimusta yhteiselosta eläinteensekaantumisesta, ei kannata hankkia kotieläintä.

Käyttäjän wahrheit kuva
Kari Kero

Tuo lammasjuttu ei tullutkaan mieleeni. Nyt kun visioit...

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Seppo,

Olen jo pitkään ollut sinusta sitä mieltä,että olisit jotakuinkin järjellinen jätkä.Näytät kuitenkin taantuneen takaisin sille tasolle,millä olit,kun rupesin sanomisiasi lukemaan.Onko Pena Hauveli Oinonen sukua vai onko silä olut vain huono vaikutus sinuun?
Kun peruspersu,siis nimenomaan persu,ei perusuomalainen,jostain hemmetinkuusesta,maaseudulta missä lampaat ja muut eläimet ovat käytettävissä päivittäin tarjoilee omaa malliaan muillekkin niin kyllä se aina huikaisee.käytännössähän lienee on kyse vapaaehtoisesta liitosta,joka toimii päivittäin.Mistä viasta onkaan kysymys,onko kyse La vikaisesta?
Nää lammasasiat on meille täällä kaupungissa vähän outoja.
Nuin ja noista eläimistä vielä...mehän kaikki olemme muitten eläinten jälkeläisiä...kun se immeinenkin sattuu olemaan eläin ja näin ollen vanhempamme ovat niitä toisiakin eläimiä.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #99

@ Hannu. Ei ole Pena, hauveli, eikä Oinonen mitään sukua. Mielipiteeni ovat ihan omiani. En ole missään kohti ollut homoliittoja vastaan, enkä tässäkään ketjussa edes vastustanut homoparien avioliitto-oikeutta, päin vastoin.

Esitin kysymyksen, että kuinka pitkälle ollaan sitten valmiita menemään, kun saavutetun oikeuden jälkeen tuppaa tulemaan taas uusia vaatimuksia. Mikäli tällä menolla jatkuu, niin todennäköisesti vielä minun elinaikana tulemme näkemään myös vaatimuksen avioitua eläimenkin kanssa, on nämä ihmieten ja eläinten tasa-arvo keskustelut jo niin pitkällä.

Olli Nurmi

Heti kun se koira on jurididen henkilö, ja raukkaparka ymmärtää mikä on avioliitto, niin menkööt naimisiin minun puolestani.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #115

Niin, oliko teillä joku henkilökohtainen raja olemassa, johon tulisi vetää viiva? Minulla on.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #118

Oletko aivan tosissasi, että et näe mitään eroa jos mies avioituu toisen miehen kanssa ja mies avioituu koiran kanssa. En suostu uskomaan tätä, joten vastaus on oletettavasti, että kyllä näet eron.

Jos pitäydyt tässä argumentissa, se tarkoittaa sitä, että rinnastat samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton zoofiliaan ja kaikkeen muuhun sen kaltaiseen toimintaan.

Koira ei ole oikeushenkilö, eikä koskaan tule olemaan oikeushenkilö, eikä se myöskään voi vapaasti omalla tahdollaan hyväksyä avioliittoaan ihmisen kanssa.

Argumentissa olisi jotain järkeä jos keskuudessamme eläisi jokin humanoidilaji jotka eivät kuulu ihmisten joukkoon, mutta omaavat silti samankaltaisia ominaisuuksia ja saman itsetietoisuuden ja älyn tason.

Näin ollen argumenttisi on täysi susi ja pätemätön.

Ja nyt kun kysyit, niin ei ole mitään rajaa. Avioliittolaki puhuu luonnollisista henkilöistä, jotka voidaan lajitella miehiin ja naisiin (en nyt huomioi mitään välimuotoja tms. koska en koe sitä tähän kohtaan relevantiksi). Nykynen laki epäoikeudenmukaisesti mahdollistaa vain vastakkaista sukupuolta olevien luonnollisten henkilöiden muodostaa täyspätevä avioliitto. Se tässä on se ongelma, eikä minkään kuvitteellisen rajan vetäminen.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #120

Tottakai näen eron. En ole missään kieltänyt kahden samaa sukupuolta olevan liittoa, älä vääristele. Sen sijaan olen toistuvasti kysynyt onko teillä olemassa jokin raja? Missä se on, jos on? Kuvitteellinen raja on nyt kuvitteellinen, koska seuraavaa vaatimusta tasa-arvon nimissä tullaan vaatimaan tämän avioliittovaatimuksen jälkeen. Onko se oikeus adoptioon? Mikä on sen jälkeen seuraava vaatimus? Onko teillä muilla mitään rajaa? Sinähän Olli jo ilmoitit ettei sinulla ole rajaa, joten kiitos
vastauksestasi.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #130

Jopa YTL on sitä mieltä, että kysymyksien luettelemista ei katsota eduksi eikä hyväksi argumentaatioksi.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #131

YTL saa olla ihan omaa mieltänsä, minulla on oma mielipiteeni, eikä sitä mikään YTL, ATK,KMS,EK,SAS,EU,HJK,KOP,TNT,FBI,NWO,... muuta.

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

En ole määritellyt avioliiton solmimisen ehtoja vaan kuvannut sitä, mihin yhteiskunnan intressi avioliittolainsäädäntöä kohtaan kaikissa yhteiskunnissa perustuu. Lainsäädäntöä ei voida kehittää jokaista yksittäistapausta varten.

Olen toki vakaumukseni vuoksi sillä kannalla, että avioliiton solmiminen on itsessään hyvä asia ilman lisääntymistarkoitusta, mutta tämä käsitys nousee kristillisestä vakaumuksestani, eikä se siksi kelpaa sekulaareille yhteiskunnalle perusteeksi.

Kuten kirjoituksessani jo mainitsin, puolustan mielelläni avioliittoa myös kristillisenä instituutiona ja se on sellaisena paljon mielenkiintoisempi puolustettava. Tässä tilanteessa on kuitenkin välttämätöntä kaivaa esiin avioliittoinstituution yhteiskunnalliset perusteet, jotta hahmotettaisiin, onko avioliiton yhteiskunnallisen määritelmän muuttamiselle riittäviä perusteita.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Ihan ymmärrettävä näkökanta. Mielestäni perusteitakin löytyy yhteiskunnallisen määritelmän muuttamiselle, mutta tulkinnanvaraiseksihan nämä jäävät. Näistä ja monista muistakin asioista tulee keskustella avoimesti ja fanatisoitumatta. Lopussa kiitos seisoo!

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Tässä tilanteessa on kuitenkin välttämätöntä kaivaa esiin avioliittoinstituution yhteiskunnalliset perusteet.."

No kaiva. Kirjoita tähän ne yhteiskunnalliset perusteet, jotka estävät avioliittoa koskemasta myös samaa sukupuolta olevia pareja. Mitkä ovat ne konkreettiset seuraukset, joita tästä muutoksesta seuraisi? Mikä on se funktio yhteiskunnalle, jota avioliitto lakkaisi toteuttamasta, jos avioparin sukupuolia lakattaisiin syynäämästä? Miksi avioliiton merkitys muuttuisi mitenkään?

Pekka Heliste

Nykyinen avioliittolaki säätelee omaisuutta ja omistussuhteita, ei lasten kasvatusta.

Avioliitto on ollut kautta aikojen omistuksen järjestelyä kaikissa yhteiskunnissa.

Nytkin n 40 % lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella, joten ei avioliitto mitenkään lisääntymiseen tai lasten kasvatukseen liity.

Kyllä tuo homoavioliittokin täyttää hyvin tuon omaisuuden säätelytarpeen

Käyttäjän ElinaVainolainen kuva
Elina Vainikainen

" Ilmeisesti suurin osa homoseksuaalisissa suhteissa elävistä on kuitenkin biseksuaaleja, joita arvioiden mukaan on noin nelinkertainen määrä homoseksuaaleihin verrattuna, ja voisivat siten aivan hyvin myös rakentaa yhteiskuntaa solmimalla avioliiton, mihin heitä on hyvä kannustaa."

Eli siis ihmisen ei tule solmia parisuhdetta sen kanssa, jota rakastaa, vaan sen kanssa, joka kirjoittajan mukaan "hyödyttäisi yhteiskuntaa"? Aivan käsittämätön kannanotto, ja haiskahtaa hivenen eheytykseltä.

Riku Airaksinen

Et tainnut ideologialtasi huomata kirjoittajan pointtia. Ihmisen tulee solmia parisuhde juuri sen ihmisen kanssa, jota rakastaa, mutta ei siihen erityistä lainsäädäntöä tarvita - koska eivätpä yksittäisten ihmisien tekemät liitot an sich mitenkään yhteiskuntaa hyödytäkään tai haittaakaan. Yhteiskuntaa sen sijaan hyödyttää se, että esimerkiksi äidin kuollessa on olemassa lainsäädäntö, jolla lapsen elatusvastuu (ja äidin omaisuus) jää äidin aviopuolisolle, eli isälle.

Painotan vielä: yhteiskunta ei hyödy mitenkään yksittäisten ihmisten lapsettomista liitoista (kuten OP kirjoittikin). Yhteiskunta hyötyy siitä, että mahdollisista liitoista syntyville jälkeläisille taataan hyvä kasvatus ja elatus, jolloin saadaan mieleltään ja ruumiiltaan mahdollisimman terveitä, sekä lainkuuliaisia veronmaksajia.

Voidaan keskustella erikseen siitä, halutaanko lainsäädäntöä käyttää erityisenä solidaarisuuden osoituksena yksittäistä eturyhmää kohtaan tai tasa-arvon osoituksena laillistamalla samalla sekä sisarusten että homoseksuaalien avioliitot, tai toisaalta pitääkö lainsäädännölle ylipäätään olla mitään järkiperustetta (vai pitäisikö sen vain kuvata arvovalintoja).

Olen jo aikaisemmin usealla kommenttipalstalla todennut, ettei tässä keskustelussa päästä "maaliin" koskaan. Kummallakaan osapuolella ei ole aukotonta järkiperustetta. Oma moraalini vaatisi avioliiton avaamista kaikille mahdollisille kobinaatioille kahden täysivaltaisen ja vapaaehtoisen aikuisen liitoista ml. heterot, homot, vammaiset ja sisarusparit.

Käyttäjän ElinaVainolainen kuva
Elina Vainikainen

Miten minun joku mahdollinen "ideologiani" sumentaa minun katsantoani, kun taas sinä kykenet suhtautumaan asiaan täysin objektiivisesti? Eiköhän meistä jokainen ole omalla tavallaan subjektiivinen ja ideologinen.

Toisekseen: yhteiskunta hyötyy hyvinvoivista ihmisistä. Ihmiselle toisen ihmisen läheisyys on tärkeää, ja siksi myös lapsettomilla pareilla on yhteiskunnalle selkeä arvo. Tätä on vaikea toki mitata rahassa.

Riku Airaksinen Vastaus kommenttiin #45

Hei Elina,

Kyllä yhteiskunta hyötyy noista asioista joita luettelit. Sitä et sen sijaan kertonut, miten lainsäädäntö liittyy "toisen ihmisen läheisyyteen" tai "hyvinvoiviin ihmisiin". Noiden asioiden saavuttamiseen ei tarvita yhtään lakia tai lailla vahvistettua liittoa.

Tarkoitin kommentissani, että lapsettomien parien avioliitoilla ei ole yhteiskunnalle arvoa. Avioliitto on alunperin luotu suojaamaan lasta ja kotiäitiä. Nykyään, kun kotiäitejä ei enää ole, tarvitaan avioliittolainsäädäntöä ainoastaan suojaamaan lapsen kasvatusta ja toimeentuloa.

Tarkoitukseni ei ollut loukata Sinua (vaikka sanani huonosti valitsinkin). Ensimmäisen kommenttisi rivien välistä tuntui tulevan läpi tietynlainen vihamielinen suhtautuminen OP:n mielipidettä (ja ehkä uskontoa ja poliittista puoluettakin) kohtaan; ie. "kyllä rakkaudella on väliä valtiolle". Eipä ole, ainakaan valtion lainsäädännölle.

En väitä olevani itsekään objektiivinen, mutta sentään yritän vaimentaa omaa subjektiivisuuttani.

Hyvää kevättä,

Olli Mannerjoki

Ei yhteiskunta elä itselleen, vaan yhteiskunta on sen kansalaisten tahto. Yhteiskunnan tehtävä on taata tasa-arvoinen ja vakaa alusta sen kaikille tahoille, ei vain niille, joilla on jokin tehtävä sen sisällä. Tietysti erilaisia, jopa fasistisia näkymyksiä löytyy, mutta nämä eivät kuulu läntiseen sivistysyhteiskuntaan.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Voisitko tarkentaa, että miten tarkalleen ottaen avioliiton solmiminen parantaa lasten asemaa yhteiskunnassa? Tähän ilmeisesti viittaat "yhteiskunnallisella hyvällä".

Jos tarkoitus on, että avioliiton myötä syntyy lapsia, niin eihän se niin toimi. Lasten tekeminen on pelkkä biologinen prosessi, joka ei liity avioliiton solmimiseen mitenkään.

Jos tarkoitus on, että avioliitolla turvataan lapselle kasvattajat täysi-ikäiseksi asti, niin eihän se käytännössä toimi. Suomessa joka toinen avioliitto päättyy eroon.

Jos tarkoitus on, että avioliitolla taataan lapselle toimeentulo, niin eihän se käytännössä toimi. Avioliitto ei anna mitään ylimääräistä taloudellista hyötyä perheille, ja käytännössä avioehdot ovat nykyään hyvin yleisiä, joten eron tapahtuessa ei rahat mene tasan. Myöskään elatusvastuu ei juridisesti edellytä avioliiton solmimista.

De facto avioliittoja solmitaan nykyään yleensä siksi, että kaksi ihmistä tahtovat virallistaa suhteensa yhteisön silmien edessä. Se on symbolinen ele, siirtymäriitti ja huomionosoitus puolisolle. Eikö tämä riitä?

Susanna Kinnunen

Avioliitolla on lukuisia oikeusvaikutuksia ja käytännöllisiä vaikutuksia, joista merkittävimpiä lienee isyyden vahvistuminen oletusarvoisesti, rintaperillisyys, automaattinen yhteishuoltajuus ja oletusarvoinen taloudellinen suoja erotilanteessa.

Nythän yksi suurimmista perusteista rekisteröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi on, että nämä oikeusvaikutukset saataisiin mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tähän ei kuitenkaan tarvita nimekkeen muutosta. Riittää, että laissa sanotaan, että mitä avioliitosta säädetään, koskee myös rekisteröityä parisuhdetta. Käsittääkseni syrjintäpykälä käytännössä kieltää keräämästä tietoa seksuaalisesta suuntauksesta, joten ylipäänsä kaavakkeissa pitäisi olla kohta "avioliitto tai rekisteröity parisuhde", ei kumpaakin erikseen.

Adoptiokysymys on siitä merkillinen, että bi- tai homoseksuaali voi nykyisellään adoptoida rekisteröidyn kumppaninsa biologisen lapsen. Bi- tai homoseksuaali voi myös yksin adoptoida lapsen; laki kieltää ainoastaan yhteisadoption muun kuin puolison kanssa. Laki myös eksplisiittisesti kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Adoptio voidaan siis evätä vain siksi, että henkilö on jotenkin sopimaton vanhemmaksi. Tosin adoptio voi yksinhakijalle estyä siksikin, että sellaista edes semitervettä lasta, joka vanhemmalle sopisi, ei nyt vain ole vanhemman tarpeessa.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Kun kerran avioliittoja solmitaan rakkausperusteisesti, pitäisi olla yhdentekevää, mikä on rakastavaisten sukupuoli. Ei kristityille pidä antaa yhtään erivapauksia määritellä avioliiton käsitettä tai sisältöä.

j.olavi heikkinen

homoliitto, jos tällaista termiä on ihan pakko käyttää, tuottaa yhteiskunnalle välitöntä lisäarvoa moniarvoistamalla sen olemusta.

avioliiton sitominen vain miehen ja naisen välillä solmituksi juridiseksi sopimukseksi ja perimmältään luonnollistettuna ymmärrettäväksi ydinperheen malliksi ylläpitää ja uusintaa pakonomaista heteronormatiivisuutta, millä on todennetusti ollut kautta aikain tuhoisat vaikutuksensa ihmisten käsityksille sukupuolesta ja yhdenvertaisuudesta.

Susanna Kinnunen

"homoliitto, jos tällaista termiä on ihan pakko käyttää, tuottaa yhteiskunnalle välitöntä lisäarvoa moniarvoistamalla sen olemusta."

Yhteiskunnan moniarvoisuus ei ole "lisäarvo". Se tarkoittaa vain, että eri ryhmät yhteiskunnassa (kurdit ja homot vaikkapa) kannattavat erilaisia arvoja. Näistä syntyy konflikteja. Mikä lisäarvo on arvokonfliktit?

Se mitä pitäisin lisäarvona, on ihmisten yksiarvoinen kyky "antaa elää", siis olla puuttumatta toisten asioihin silloin, kun niistä ei ole haittaa muille tai joissain tapauksissa ihmisille itselleen. Nyt varmaankin kiistellään siitä, onko lesbojen lastenhoidosta hyötyä vai haittaa yhteiskunnalle. Blogaajan mielestä lesbojen pitäisi hoitaa lasta miehen kanssa, jos ollenkaan. Minun mielestäni jokainen kasvattakoon lapsensa mahdollisimman hyvin riippumatta kasvattajan sukupuolesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Meidän pitäisi ennen homoliiton hyväksymistä pohtia kantaamme moniavioisuuteen. Pelkän homoliiton hyväksyminen sortaisi muslimeja.

Markku Toivonen

Muslimit ja muslimit. Minne unohtuvat mormonit? Kaikki aikanaan.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Toivonen kannattaa moniavioisuutta ja homoliittoja? Minä en kannata kumpaakaan.

Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #48

Kannatan avioliitto-oikeutta samaa sukupuolta oleville pareille. Pertti saa puolestani kannattaa moniavioisuutta muslimeille, mormoneille ja muille halukkaille.

Susanna Kinnunen

"Muslimit ja muslimit. Minne unohtuvat mormonit? Kaikki aikanaan."

No miksi ei nyt?

Tämä blogi ei tosin käsitellyt moniavioisuutta, mutta jotenkin huvittaa miten moniavioisuuskortti aiheuttaa kiemurtelua ja yritystä jollain tavalla liimata moniavioisuus kristittyihin (mormonit nyt eivät kai oikeastaan ihan ole kristittyjäkään) ja sitä kautta kortin esittäjään itseensä.

Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #73

En vastusta pyrkimyksiä moniavioisuuteen, mutta hämmästelen muslimien sotkemista tähän ikään kuin he olisivat ainoa ryhmä, jolle moniavioisuudella on merkitystä. Eri asia on, tulenko aktiivisesti kannattamaan sellaisia pyrkimyksiä. Olen kovin konservatiivinen, mutta en pane mitenkään pahakseni sitä, että muut ovat vapaamielisempiä.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #78

Maailmanuskonnoista muslimit ovat merkittävin moniavioinen ryhmä. Siksi muslimit eikä joku Daavidin oksa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Vähemmistöjä pitää kohdella tasapuolisesti. Eli ei mitään muutoksia avioliittolakiin.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #57

Tässä asiassa sinä Pertti olet vähemmistössä. Suomalaiset eivät ole mitään homokammoista kansaa nykyään. Ne ehkä ovat, joilta on iän myötä lisääntymiskyky mennyt ja moraalikin on ammennettu karttakeppiä paukuttavan kansankynttilän luennoilta tai körttiläisten liperikaulojen saarnoista, mutta tämä maa muuttuu suorastaan rymistellen liberaalimmaksi. Halusit tai et.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #63

Atte Rätt kannattanee sitten moniavioisuutta? Olisko sellainen avioiliittolain muutos Atelle mieleen?

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt Vastaus kommenttiin #90

No kun kerran kysyit, niin ei minulla ole mitään moniavioisuuttakaan vastaan. Ei se ole minulta pois. Jokainen tehköön elämässään kuten haluaa, kunhan se ei muita vahingoita.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #90

Miten äärimmäisen naivia kuvitella, että se, että samaa sukupuolta olevien parien avioliiton sallimista koskeva argumentti olisi jotenkin pätemätön koska se tukee myös moniavioisuutta.

Odotin enemmän aikuiselta ihmiseltä.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #57

Jos noudatamme Pertin logiikkaa, niin ei ole toivoakaan yhteiskunnan kehittymisestä.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #67

Eikö? Mielestäni on aidosti merkityksellistä pohtia, miksi yhteiskunta "kehittyy" rekisteröidyn parisuhteen muuttamisella avioliitoksi mutta ei moniavioisuudella.

Minä en itse pysty muodostamaan tähän mitään eettistä linjausta, muuta kuin jotain sellaista että laki heijastaa säätäjiensä moraalikäsityksiä ja kun niihin kuuluu jollakin asteella yksiavioisuus, niin näitä "yhden tai useamman nisäkkään muodostamien järjestettyjen parien muodostamia joukkoja" ei vaan voida käsitellä avioliittoina.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #76

Pertin logiikkahan on tämä: ellemme voi kerralla parantaa kaikkien asemaa tasapuolisesti, niin ei tehdä mitään. Vai onkohan sittenkin Pertin motiivina pelkästään se, että torpataan homoilta mahdollisuus avioliittoon ja tuon pattilogiikan tehtävä onkin vain peitellä tätä todellista agendaa muka jollain tasa-arvolla.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #84

Mutta tässä tapauksessa homojen ns. tarpeet arvotetaan kasvavassa muslimiväestössämme esiintyvien ns. tarpeiden yläpuolelle. Itse en lähtisi tälläiseen arvottamiseen.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #91
Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #94

Huohottele vaan, miten haluat, mutta homoavioliittolaki vaatii myös lakia moniavioisuuden hyväksymisestä. Muuten homma jää puolitiehen.

Pekka Kytölä Vastaus kommenttiin #121

Miksei yhtä hyvin laki miehen ja naisen välisestä avioliitosta voi aiheuttaa vaatimuksia moniavioisuudesta? Tai siitä että voi mennä ulkohuusin kanssa naimisiin? tai 12 vuotta sitten kuolleen tätinsä?
Tai mikä tahansa lakimuutos aiheuttaa ihan mitä vain vaatimuksia. Arvaa mitä Pertti? Ainakaan New Yorkissa, Espanjassa, Islannissa, Hollannissa, Skotlannissa, jne... ei ole varsinaisesti alkanut mikään moniavioisuusbuumi eikä tule alkamaankaan.
Jos Suomessa olisi iso porukka moniavioisuuden kannattajia niin uskon että he olisivat jo antaneet kuulua itsestään.

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #121

Huoh...ei vaadi, sinä vaadit...huoh.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #91

Samalla logiikalla suomessa ei voida jakaa ruokapaketteja vähääosaisille ja nälkää näkeville perheille, koska ruokapakettejea ei voida jakaa niille lukemattomille vastaavassa tilanteessa oleville perheille.

Nyt vähän jotain järkeä tähän touhuun.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen Vastaus kommenttiin #113
Pekka Kytölä Vastaus kommenttiin #76

Miten moniavioisuus liittyy siihen että sinulle annetaan oikeus itse valita aviopuolisosi sukupuoli?

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #85

Minulla ei kyllä olisi moniavioisuudellekaan mitään vasta-argumenttia, mutta siihen liittyy niin paljon juridisia seikkoja, että se on syytäkin käsitellä ihan erillisenä asiana.

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #86

En ymmärrä miten te voitte esittää etteivät nämä liity toisiinsa ja hyvinkin tiiviisti.

Toki se ei ole este lainmuutokselle. Kyllä lakia voi muuttaa epäloogisestikin. Tämä on slippery slope, nyt vaan pitää päättää mennäänkö alas asti vai onko joku tolppa mihin voi tarttua.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Äitinä tunnet siis olevasi lapsettomia parempi ihminen. Julmaa ajattelua.

Käyttäjän ElinaVainolainen kuva
Elina Vainikainen

Ja vieläpä avioliitossa syntyneiden lasten äitinä, avoliitossa syntyneistä lapsista kirjoittaja ei mainitse sanallakaan. Niitä ei kai hänen maailmassaan ole olemassakaan...

Markku Toivonen

Avioliiton ulkopuolisista lapsista on käytetty kaikenlaisia halventavia nimityksiä, joihin ei nyt onneksi kirjoituksessa viitata.

Käyttäjän ElinaVainolainen kuva
Elina Vainikainen Vastaus kommenttiin #36

Onneksi näitä nimityksiä ei enää tavata käyttää yhtään missään. Vai...?

Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #40

Joskus vanhoissa kotimaisissa elokuvissa ja kirjallisuudessa. Kuten muitakin ikäviä sanoja, kuten n... Onneksi olemme tänä päivänä vapaampia ajattelemaan fiksusti.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #40

Valitettavasti,kyllä niitä käytetään ja yllättävän paljon piireissä,jotka kutsuvat itseään hurskaiksi ihmisiksi,jumalansa nimissä ja verissä.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

Vähän aloitusaiheen vierestä, mutta...

Eräiden arvioiden mukaan jopa 10-20% avioliitossa syntynellä lapsilla on biologinen isä eri kuin aviomies, tietämättään.

Biologisen alkuperän tiedon ehdontonta tärkeyttä käytettin argumenttina hedelmöityshoitolain säätämisessä. Ja "oikean" isän selvittämisen tärkeyttä korostetaan myös avoliitossa syntyneiden lasten isyyden vahvistamisessa. (ihmetys ja kummastelua) Jos nyt biologinen alkuperä oikeasti olisi tärkeätä tulisi kaikkien lasten isyys vahvistaa testein (sarkasmia). Tulos voisi yllättää monessa avioliitossa. (ironiaa)

Eräs avoliitossa elävä radiotoimittaja (mies) kertoi heidän lapsensa isyyden varmistamiskuulustelusta. Kumppanilta (nainen) tivattiin kovasti hänen seksuaalista kanssakäymistä siittämisen aikaan, ja oliko hän varmasti, ehdottoman varmasti, ollut sukupuolisuhteessa vain avomieheensä. (Viranomaisia taitaa siis kiinnostaa kovasti mitä naiset tekevät makuuhuooneessaan.) Mutta kun toimittaja, mies, tarjoutui kertomaan omasta seksielämästään siittämisen aikaan, tuntui kuulusteleva viranomaishenkilö närkästyän kovin.

-Paz

Susanna Kinnunen Vastaus kommenttiin #75

"Ja "oikean" isän selvittämisen tärkeyttä korostetaan myös avoliitossa syntyneiden lasten isyyden vahvistamisessa. (ihmetys ja kummastelua) Jos nyt biologinen alkuperä oikeasti olisi tärkeätä tulisi kaikkien lasten isyys vahvistaa testein (sarkasmia). Tulos voisi yllättää monessa avioliitossa. (ironiaa)"

Lolz. Kiitos. Biologinen ei ole "oikea", vaan biologinen. Oikea isyys on paljon laajempi juttu.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm Vastaus kommenttiin #77

Terve,

Jep-jep, itse olen oikea isä (tai ainakin koen olevani oikea) vaikka lapsemme biologiset vanemmat ovat muualla. Laitoinkin tuon "oikean" lainausmerkkeihin, kun joidenkin mielestä vain biologisuus "oikeuttaa" "oikeaan isyyteen".

-Rauhaa

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #77

Biologisen isän varmistamisella turvataan lapsen juridiset oikeudet. Ei sillä varmaan mitään sen kummempaa merkitystä ole.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm Vastaus kommenttiin #95

Terve,

1. Miksi se sitten on niin tärkeätä hedelmöityshoitojen yhteydessä? Laissa nimenomaan sanotaan ettei luovuttajalla ole mitään juridisia velvotteita.

2. Miksi ei sitten lapsen isyyden varmistamiseksi riitä vanhempien ilmoitus, vaan pitää tivata äidin sukupuolikäyttäytymistä?

-Peace

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #101

Yksinkertainen syy on varmaan se, että ei olisi halukkaita luovuttajia, ellei laissa olisi selkeää mainintaa asiasta. Tuo äidin sukupuolikäyttäytymisen tivaaminen on ollut varmaan joku poikkeustapaus. Minun mielestäni riittää se, kun avoliitossa kumppaninsa kanssa elävä yhteisten lasten isä tunnustaa isyytensä.

Petri Haapa

Äitini kertoi isästään: Se oli joku tamperelainen metsätyönjohtaja, haudattu jonnekin Helsingin hautuumaalle. Kai sillä nimikin oli...

Jari Niemi

Tulette häviämään tämänkin taistelunne ihmisyyttä vastaan.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

"Yhteiskunnan tulee kannustaa ihmisiä elämään, joka rakentaa yhteiskuntaa."

Oikeus rakastaa ja elää valitsemansa puolison kanssa on yksi perustavanlaatuisimpia pilareita onnelliselle ja tasapainoiselle elämälle. Jos ihmiseltä kielletään rakkaus, on aivan turha odottaa yhteiskuntaa rakentavaa kunnon kansalaista.

"Avioliittolaki on sama kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Halutessaan myös homoseksuaali voi solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan kanssa ja saada jälkeläisiä. Välttämättä kovin moni ei sitä kuitenkaan halua, enkä sitä välttämättä suosittele, mikäli seksuaalinen suuntautuminen on hyvin järkähtämätön."

Ymmärrätkö sinä nyt ollenkaan mistä puhut? Kyse on rakkaudesta, jonka kohdetta harvoin valitaan. Asetat homoseksuaalit johonkin kummalliseen ali-ihmisen asemaan. Miksi et puhu samalla tavalla heterosuhteista? Tiedätkö monta pariskuntaa jotka ovat ennalta valinneet rakastua?

"Avioliittoinstituutiota on heikennetty jo vuosikymmenten ajan erilaisin lakimuutoksin, mistä johtuen avioliittojen kestävyys on romahtanut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt. Eikö avioliiton nykyiseen alennustilaan pitäisi reagoida pikemminkin niin, että sitä pyrittäisiin tukemaan entistä määrätietoisemmin?"

Voisitko selventää miten avioliittoinstituutiota on heikennetty viime vuosikymmeninä? Lasten ja nuorten pahvoinvointiin vaikuttavat kyllä aivan muut asiat kuin homoliitot, esimerkiksi nyt vaikka sosiaalipolitiikka, väkivalta sekä ahdasmielisyys.

Minun on todella vaikea ymmärtää, miten se on sinulta tai joltain toiselta pois jos joku muukin saa mennä naimisiin. Minua surettaa että homoystäväni eivät ole lain edessä tasavertaisia kanssani ja että vielä nykyäänkin heistä ajatellaan kielteisesti. Avioliittolaki EI ole tasavertainen toisin kuin väität.

Käyttäjän riikkayrttiaho kuva
Riikka Yrttiaho

"Yhteiskunnan tulee kannustaa ihmisiä elämään, joka rakentaa yhteiskuntaa."

Oikeus rakastaa ja elää valitsemansa puolison kanssa on yksi perustavanlaatuisimpia pilareita onnelliselle ja tasapainoiselle elämälle. Jos ihmiseltä kielletään rakkaus, on aivan turha odottaa yhteiskuntaa rakentavaa kunnon kansalaista.

"Avioliittolaki on sama kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Halutessaan myös homoseksuaali voi solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan kanssa ja saada jälkeläisiä. Välttämättä kovin moni ei sitä kuitenkaan halua, enkä sitä välttämättä suosittele, mikäli seksuaalinen suuntautuminen on hyvin järkähtämätön."

Ymmärrätkö sinä nyt ollenkaan mistä puhut? Kyse on rakkaudesta, jonka kohdetta harvoin valitaan. Asetat homoseksuaalit johonkin kummalliseen ali-ihmisen asemaan. Miksi et puhu samalla tavalla heterosuhteista? Tiedätkö monta pariskuntaa jotka ovat ennalta valinneet rakastua?

"Avioliittoinstituutiota on heikennetty jo vuosikymmenten ajan erilaisin lakimuutoksin, mistä johtuen avioliittojen kestävyys on romahtanut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt. Eikö avioliiton nykyiseen alennustilaan pitäisi reagoida pikemminkin niin, että sitä pyrittäisiin tukemaan entistä määrätietoisemmin?"

Voisitko selventää miten avioliittoinstituutiota on heikennetty viime vuosikymmeninä? Lasten ja nuorten pahvoinvointiin vaikuttavat kyllä aivan muut asiat kuin homoliitot, esimerkiksi nyt vaikka sosiaalipolitiikka, väkivalta sekä ahdasmielisyys.

Minun on todella vaikea ymmärtää, miten se on sinulta tai joltain toiselta pois jos joku muukin saa mennä naimisiin. Minua surettaa että homoystäväni eivät ole lain edessä tasavertaisia kanssani ja että vielä nykyäänkin heistä ajatellaan kielteisesti. Avioliittolaki EI ole tasavertainen toisin kuin väität.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Sietää todella lukea toiseenkin kertaan.

Markku Toivonen

Jo vain. Hyvät kirjoitukset kestävät toisenkin lukemisen.

Olli Makkonen

Ainoa argumenttisi on siis se, että sinusta homoliitossa ei voi kasvaa normaalia lasta. Tai ainakin niin, että normaalissa avioliitossa kasvanut lapsi saa jotenkin paremmat eväät elämään.

Tätä ennakkoluuloasi ei tue tieteellinen näyttö. Noniin, tämähän tuli ratkaistua helposti!

Käyttäjän ElinaVainolainen kuva
Elina Vainikainen

Näissä keskusteluissa tieteellinen näyttö ei varsinaisesti ole tavannut olla mikään totuuden mittari...

Käyttäjän Olli-PekkaLindgren1 kuva
Olli-Pekka Lindgren

Samaa sukupuolta olevien avioliitto on jo mahdollinen kaikissa muissa pohjoismaissa. Lainsäädännön muutos näissä maissa johtuu siitä, että
nuoremmat sukupolvet suhtautuvat luontevasti (tai luontevammin) erilaisuuteen. He eivät ole mitään 1950-luvun suomalaisia, joille oli ihme, kun kaupunkiin tuli neekeri.

Maailman muuttuessa on siis selvää, että kun aika jättää vanhemman sukupolven ihmisistä, yhä suurempi osa väestöstä alkaa pikku hiljaa kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Kysymys onkin siitä, mikä
hyöty nyt on pitkitää ja pitkittää sitä, mikä lopulta kuitenkin on väistämtöntä. Varsinkaan kun muista pohjoismaista kuitenkin loppujen lopuksi tulee sitten tietoa, että uusi lainsäädäntö on hyväksi yhteiskunnalle ja samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset saattavat saada jopa paremman kasvualustan. Entä jos onkin lapsen etu, että vanhemmat ovat samaa sukupuolta? Kannattaa suhtautua avoimesti, sillä asiasta on jo tiettyä tieteellistä näyttöä.

Ymmärrän, että Soili Haverinen puoluetaustastaan johtuen vastustaa homojen avioliitto-oikeutta, mutta ehkä hänen olisi syytä paremminkin tutustua esim. Ruotsin luterilaisen kirkon raamatuntulkintoihin ja
miettiä, ohjaako hänen omat henkilökohtaiset mieltymyksensä sittenkin hänen tulkintojaan. Sanaa on niin helppo lukea siten kuin se itselle on mukavinta. Vielä en ole nähnyt yhtään kristittyä, joka esim. luopuisi omasta omaisuudestaan köyhien hyväksi. Maailmassa kuolee joka päivä lapsia nälkään - siinä on Soili sinulle työsarkaa, ja jos olet kristitty, avaat varmaankin ensin oman lompakkosi - jos Raamattu on sinulle elämäsi pohja.

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Et ilmeisesti tiedä, että useimmat tunnustavat kristityt luopuvat omaisuudestaan jatkuvasti ja vapaaehtoisesti?

Kiitos vinkistä. Olen kyllä perillä Ruotsin kirkon avioliittoteologiasta. Teen väitöskirjaa eri sukupuolikäsitysten metafyysisistä taustaoletuksista tämänhetkisessä teologisessa ja uskonnonfilosofisessa keskustelussa ja olen tehnyt läksyni eli tutustunut lähes kaikkeen aihetta koskevaan akateemiseen kirjallisuuteen. Olen ala-asteelta asti perehtynyt eri ideologioihin, koska ne kiinnostivat minua.Ala-asteella olin toisen aallon feministi, 14-vuotiaana olin liberaali queer-teoreetikko ja olisin allekirjoittanut suurimman osan kriittisistä kommenteistanne.

Kuten tarkkaavainen lukija voi huomata, ajatteluni on iän myötä muuttunut ja olen tullut kriittisemmäksi noita lapsuuteni ja nuoruuteni ideologioita kohtaan. En ole jollakin kannalla siksi, että olen kristillisdemokraatti, vaan olen kristillisdemokraatti, koska sen ideologia vastaa omaa vakaumustani. Minulle laumasieluisuus ja yleisen mielipiteen kritiikitön seuraaminen ovat aina olleet vieraita.

Tästä kaikesta on ollut se hyöty, että argumentit ovat tulleet tutuksi, kun ne on itse läpi käynyt.

Käyttäjän Olli-PekkaLindgren1 kuva
Olli-Pekka Lindgren

Kiitos kommentista. Esititte kirjoituksessanne, että
homoliitto ei täytä avioliiton tehtävää.

Otetaan esille konkreettinen tapaus. Miespari AB ja naispari CD hankkivat kaksi lasta A:n ja C:n sukusoluilla. Toinen lapsista jää parille AB ja toinen parille CD. Pari AB muuttaa Norjaan, pari CD asuu Espanjassa.

Jos asiaa ajatellaan lapsen kannalta, niin eikö silloin ole lapsen kannalta paras asia se, että pari AB on naimisissa Norjassa ja ovat vanhempia lapselleen ja pari CD on naimisissa Islannissa ja on vanhempia omalle lapselleen. Näin esimerkkitapauksessani onneksi onkin.

Teidän kirjoituksenne mukaan kuitenkin henkilöiden A ja C pitäisi mennä keskenään naimisiin (koska ovat lapsen biologiset vanhemmat) eikä niiden, jotka hoitavat lapsia. Tässä ei ole mielestäni mitään järkeä, jos henkiöt kuitenkin jakavat elämänsä ja lasten huollot samaa sukupuolta olevien puolisoidensa kanssa.

Juuri kun kirjoituksessanne kerroitte, että lapsen kannalta on parasta, jos hänen vanhempansa ovat naimisissa keskenään. Näiltä lapsilta sitten kuitenkin siis eväisitte tuon mahdollisuuden?

Mitä tulee kristittyjen omaisuudestaan luopumiseen, niin useimmiten se toinen ihokas on kyllä omalla päällä aika vahvasti. Voi tosin olla, että siitä joku kulunut osa annetaan pois, jotta omatunnon ääni ei liikaa kaikuisi ja jotta kilpi vähän kirkastuisi. Sellaista kristillisyyttä, jossa oikeasti luovuttaisiin jostain itselle todella merkittävästä en ole juurikaan nähnyt. Omat uskovaiset (luterilaiset) isovanhempani kyllä tosin luopuivat merkittävästä määrästä omaisuuttaan, mutta siinäkin liikuttiin ehkä vain kymmenysten tasolla, kuten vanha kansa tapasi ajatella. Silti he aina valittelivat "että voi kun me ollaan tällaisia tekopyhiä vain". Ikinä en kuullut heidän tuomitsevan ketään tai mitään.
Valitettavasti itse en ole yltänyt tuolle tasolle koskaan, mutta toivottavasti joskus vielä yllän.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

"Jos sukupuolen merkitys avioliittolainsäädännöstä poistetaan, on odotettavissa, ettei sukupuolta tunnusteta enää yhteiskunnan millä tasolla. Tämä palvelee joidenkin ideologisia intressejä, mutta tuskin kaikkien"
Edistäisikö tasa-arvoa, kun naiset ja miehet olisivat samalla viivalla työnhaussa,olisi vaan ansiot ja näytöt minkä perusteella palkattaisiin.
Ei kannattanut edes lukea koko diibadaabaa,asennevamma tuli esiin jo "alkumetreillä".Ennenkuin kirjoittaa ,kannattaa muistaa mitä sanotaan LAISSA ketään ei saa asettaa eri asemaan rodun,taustan,mielipiteiden jne takia,ja JOS näin tehdään ,on se rasismia ja syrjintää.
Kuka kukaan on TUOMITSEMAAN ihmistä,kanssaihmistään.Onko uskovaisilla tähän joku oikeus,siitä huolimatta että Taivaan Isä ei ole sitä lupaa ainakaan antanut.HÄN rakastaa ja arvostaa kaikkia,juuri SELLAISINA kuin olemme.
Antakaa lasten tulla minun tyköni ja näitä lapsia ei erotella MINKÄÄN ominaisuuksiensa perusteella.Ainoastaan tuomarit ja pyövelit ovat ottaneet aseman,joka heille EI kuulu.Arvosta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi ja kunnioita kanssaihmisiä.

Käyttäjän Olli-PekkaLindgren1 kuva
Olli-Pekka Lindgren

Edelliseen kommenttiini lisäisin vielä, että yksi nykyajan suurimmista vitsauksista on tekopyhyys. Ihmiset, joilla olisi ihan täysi työ oman
luonteensa kanssa, rupeavat sanelemaan muille, miten muiden pitää käyttäytyä ja elää.

Itse katson, etten ole se parempi kuin huonompi kuin kukaan muukaan, mutta
jos wikipediasta saan lukea esim. seuraavaa:

"Niikolla on vuosilta 1982–1990 neljä rikostuomiota: luvattomasta työkoneella ajelusta, käsilaukkuvarkaudesta, katteettomalla pankkikortilla ostelusta sekä suojatiellä kävelleen naisen päälleajosta varastetulla autolla."

...niin johtopäätökseni on, etten ole kiinnostunut kyseisen henkilön mielipiteistä. Siihen ei yksinkertaisesti ole aikaa, koska maailmassa on 7 miljardia ihmistä ja osa heistä on todella suuria ajattelijoita
enkä ehdi lukemaan pientä murto-osaakaan siitä, mitä heillä olisi
sanottavaa esim. lähimmäisenrakkaudesta tai toisten auttamisesta.

Markku Toivonen

Älkäämme olko kuitenkaan ennakkoluuloiset. Kyllä nuorilla miehilläkin voi olla niin tähdellistä tarvetta käsilaukulle, että mieleen tulee anastaa sellainen. Väärinhän anastaminen on. Ehdottomasti.

Samuli Mikkola

"Avioliittoinstituutiota on heikennetty jo vuosikymmenten ajan erilaisin lakimuutoksin, mistä johtuen avioliittojen kestävyys on romahtanut ja lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt. Eikö avioliiton nykyiseen alennustilaan pitäisi reagoida pikemminkin niin, että sitä pyrittäisiin tukemaan entistä määrätietoisemmin?"

Lapsiperheitä kyllä yhteiskunta subventoi enemmän kuin mitään muuta ryhmää. Minusta yhteiskunnan silmissä voisi hyvin olla vain rekisteröity liitto, joka olisi lähinnä juridinen sopimus. Sitä saa sitten kukin nimittää haluamallaan tavalla.

Sakari Pulkkinen

Suomalaisten hiilijalanjäljen kannalta mikä tahansa pari- taikka moniliitto tuo hyvää.
Sinkkutaloudet (vanhapiika, vanhapoika) ovat kulutusmielessä kaikkein vahingollisin elintapa. Yksinelävä ihminen tarvitsee asunnon, jossa on keittiö, wc, suihku + kaikki mahdolliset kalusteet ja kotivempeleet. Tilaa tuo useimmiten vie 40-5m2. Yhtä ihmistä varten!
Ainoatakaan uutta asuinrakennusta ei tarvitsisi rakentaa edes pääkaupunkiseudulle, mikäli sinkuille määrättäisiin niin rankka hiilivero, että yksin asuminen tulisi mahdottomaksi. Menkööt kaikki avio-, avo. homo- taikka moniavio(homo)liittoon. Avierotilanteessa tulisi suorittaa ympäristövaikutusten arviointi ja määrittää sakkovero taikka evätä koko ero.
Maailma pelastuu!

Janne Hilden

YLE: Lakivaliokunta äänestää keskiviikkona ottaako se tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyyn. Ylen vuoden 2011 vaalikonevastausten perusteella valiokunnan 17 jäsenestä 10 haluaa samat oikeudet homopareille kuin hereropareille. Kaikki lakia vastustavat ovat miehiä. Lakivaliokunnan puheenjohtaja ei kertonut kantaansa.

Lakivaliokunnan jäsenet, jotka vaalikoneessa ilmoittivat puoltavansa tasa-arvoista avioliittolakia, mutta eivät ole allekirjoittaneet lakialoitetta ovat Arja Juvonen (ps.), Suna Kymäläinen (sd.) ja Kaj Turunen (ps). Heidän äänensä voivat olla ratkaisevassa asemassa huomisessa äänestyksessä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Huostabisnestä 700milj.vuodessa,siellähän ne isot rahat pyörii(monikansalliset firmat myös,kuten vanhushoidossa).Mutta KENEN taskuihin?Rakennetaan taloja,kouluja jne.Perheistä revittyjen lasten hautomoiksi,joissa sijaisvanhemmat/vanhempi saa palkan lisäksi lomat,sijaiset,lomamatkat jne.Tätäkö tarkoitatte lapsiperheiden hyvällä.
Kyllähän siellä puolueessanne kannatusta löytyy sijaisperheille,perhekodeille,laitospaikoille.Satoja perheitä,omaisineen,odottavat joka päivä,yhä vieläkin ,omia biologisia lapsiaan,nuoriaan,vauvojaan kotiansa.Kannatatte myöskin pakkoadoptointia ilmeisesti myös,puoluesisartenne tapaan.
Tosin tämä valtion tuki lapsiperheille on siinä mielessä oikeudenmukainen että se EI erottele aviopareja,yksinhuoltajia,vammaisia,eikä ketään,joka kansalaisia on tänne synnyttänyt.Onko tämä sitä yhteiskunnalle tuotavaa hyödyllisyyttä,huostabisneksen ja sosiaalikoneiston hengissä pito?

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Meniköhän sinulta Ilona nyt puolueet sekaisin? Suosittelen tutustumaan KD:n perhepoliittisiin ohjelmiin, joiden pointtina on nimenomaan vanhemmuuden parempi tukeminen ja lasten kotihoidon mahdollistaminen mahdollisimman pitkään sitä haluaville eli juuri laitospainotteisuuden vähentäminen.

Touko Apajalahti

Miksi avioliiton pitäisi "tuottaa" yhteiskunnalle jotain? Haluatko Soili siis, että tässä muutenkin läpeensä tehokkuutta palvovassa ja kaupallisessa yhteiskunnassamme rakkaudellakin pitää olla valtiolle jokin tuotearvo, että rakkauskin pitää tuotteistaa?

Avioliitto on kahta asiaa: Ensinnäkin, ja tärkeimpänä, se on kulttuurillisesti merkityksellinen tapa kahdelle toistaan rakastavalle ihmiselle virallistaa rakkautensa, solmia rakkauden liitto. Toiseksi se on kätevä tapa tehdä tietyt juridiset parisuhteen järjestelyt ja saavuttaa tietyt oikeudet. Näistä tunteelle vähemmän tärkeä, toinen funktio, järjen funktio, toteutuu jo varsin tasa-arvoisesti rekisteröidyssä parisuhteessa. Mutta ensimmäinen, symbolinen funktio, tunteen funktio ei.

Tässä on käsillä siitä harvinainen lakialoite, että se lisää tasa-arvoa lisäämättä kustannuksia, viemättä keneltäkään mitään pois. Kyse ei ole tasa-arvoisesta mahdollisuudesta mennä naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan kanssa. Kyse on tasa-arvoisesta mahdollisuudesta solmia avioliitto rakastamansa ihmisen kanssa.

Heli Hämäläinen

Yhteiskunnan kannalta avioliitto on sopimus siinä missä kiinteistökauppa. Kummassakin tarvitaan todistaa oikeustoimikelpoisuus, esteettömyys ja vapaa tahto. Oikeustoimi ei ole pätevä mikäli nämä ehdot eivät täyty.

Kysymys kuuluu: Onko joku tekijä, jonka perusteella kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä eivät voisi ostaa yhdessä kiinteistöä tai tehdä muita varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Pitäisikö kiinteistökaupan sijaan tässä tapauksessa käyttää jotain muuta oikeustoimen nimeä kuten esimerkiksi samaa sukupuolta olevien ihmisten kiinteistön omistusoikeuden yhteisrekisteröinti.

Kaupanvahvistajakaan ei saisi olla pappi eikä pankinjohtaja vaan siihen kävisi vain maistraatti.

Yksityisoikeudellisiin sopimuksiin ei liity mitään yhteiskunnallisia tehtäviä. Suomessa julkinen valta hoitaa yhteiskunnalliset tehtävät.

Lapsen ja vanhemman suhteita avioliittolaki ei reguloi millään tavalla. Vanhemmuuden perustaminen tapahtuu isyyslain tai lain lapseksiottamisesta kautta. Vanhemmuutta taas reguloidaan mm. lastensuojelulain avulla.

Olli Mannerjoki

"Jos sen sijaan vaaditaan, että kaikki ihmissuhteet ja elämäntavat tulisi asettaa yhteiskunnassa tasa-arvoiseen asemaan keskenään, vaaditaan täysin mahdottomia. Mikään yhteiskuntajärjestys ei voi toimia asettamatta joitain elämäntapoja edullisempaan asemaan kuin toisia. Jos elämäntapojen eriarvoinen kohtelu samaistetaan ihmisten eriarvoisuuden kanssa, ollaan kestämättömässä tilanteessa. Niin tekevä yhteiskunta joutuu joko kyseenalaistamaan ihmisten yhtäläisen arvon tai tulee rampauttaneeksi itsensä."

Miten niin mahdottomia? Valtion tehtävä ei ole rajata sen asukkaiden omaa tekemistä, niin kauan, kun asialla ei ole kärsijää. Kaikki elämäntavat täytyisi olla täysin yhtä tasa-arvoisia niin lainsäädännöllisesti kuin moraalisestikkin, jos kukaan ei kärsi sen seurauksesta. Tähän ei sitten vastaukseksi riitä, että joku homofobi kärsii homoliitoista.

Huomaatko muuten, että eka puhut tasa-arvosta, sitten kerrot ettei se olekkaan mahdollista. Päätä jo hyvä blogisti kantasi, koska teet kokonaisen kappaleen argumentaation tyhjäksi jo sen sisällä.

"Avioliitto rakentaa yhteiskuntaa, koska sen kautta yhteiskuntaan syntyy uusia kansalaisia ja koska se luo parhaat puitteet näiden tasapainoiselle kasvulle. Mikään muu yhteiskunnallinen instituutio ei voi täyttää avioliiton tehtävää."

Höpöhöpö. Osaat varmasti jotain lähdettä antaa tälle väittämällesi, koska sitä en purematta niele. Avioliitto on varmasti tärkeätä yhteiskunnan sisällä sosiaalisissa suhteissa, mutta miten se voi olla argumenttina homoavioliittoja vastaan?

"Homosuhde ei tuota yhteiskuntaan mitään vastaavaa hyvää kuin avioliitto, eikä sitä siksi ole perusteltua myöskään asettaa lainsäädännöllisesti samaan asemaan kuin avioliitto. "

Tämä on vain ja ainoastaan sinun ahdasmielinen subjektiivinen mielipide, mikä ei varmasti päde homojen keskuudessa.

" Kaikki yhteiskunnat kaikkina aikoina, joitakin nykyisiä yhteiskuntia lukuunottamatta, ovat kehittäneet miehen ja naisen välistä avioliittoa koskevaa lainsäädäntöä"

Taas täyttä sitä itseään. Esimerkiksi antiikin Rooma oli hyvinkin homoseksuaalinen. Ja sieltä nykyinen länsimaalaiset lakikäsityksetkin kumpuavat. Homoseksuaalisuutta esiintyy myös muissa eläinlajeissa, kuin ihmisessä.

"vaan se, ettei homoseksuaalisella suhteella katsottu olevan yhteiskunnallista tehtävää"

Myös orjuudella oli aikoinaan yhteiskunnallinen tehtävä, mutta siltikään se ei mahdu omaan moraalikäsitykseeni. Hyvin ahdasmielistä ja kaukaahaettua argumentaatiota Soile hyvä.

"ettei lasten ihanteellinen kasvuympäristö toteutu kaikissa avioliitoissa"

Jos argumenttisi siis on, että avioliittoa tarvitaan ihanteelliseen kasvuympäristöön, niin eikö loogisesti avioliitto pitäisi olla myös sallittua homopariskunnille, jotka ovat adoptoineet lapsen? Sinun mukaasi yhteiskunnan tehtävä oli taata hyvä tulevaisuus nuorelle, mutta argumentoit itse sitä vastaan. Tässäkin asiassa voisit päättää kantasi.

"Suurimpaan osaan avioliittoja syntyy jossain vaiheessa lapsia. Moni lapsettomuuttakin aluksi kaavaillut muuttaa iän karttuessa mielensä. Olisi aika kallis yhteiskunnallinen toimenpide pakkotestata kaikki vihille aikovat etukäteen, onnistuuko lapsenteko tulevaisuudessa. Se olisi myös mahdotonta, koska tällä hetkellä aika harvoissa tapauksissa voidaan varmasti sanoa, pystyykö jokin pari saamaan lapsia vai ei. Lapsettomuushoidot myös kehittyvät jatkuvasti."

Täydellinen esimerkki olkiukosta. Onneksi olkoon, se on argumentaatio virhe.

"Herää kysymys, miksi tässä tilanteessa kaivataan vielä järeämpää lainsäädäntöä homoseksuaalisia suhteita varten, kun tämä kevyempikään versio ei näytä houkuttelevan. Miksi tätä varten jotkut ovat valmiita romuttamaan yhden yhteiskunnan kantavista rakenteista eli avioliittoinstituution? Ketä nämä pyrkimykset edes palvelevat?"

Nämä pyrkimykset palvelevat sellaista ihannetta, kuin tasa-arvo, mikä tosin tälläisiä blogitekstejä lukiessani on vain kaukainen ihanne, toiveuni. Ennen kuin päästään ihmisten ahdasmielisyydestä, on turha tälläistä tosissaan toivoa.

Samalla tavalla voisit argumentoida, että ketä aiemmat feministiset pyrkimykset oikein palvelivat, jos kerran miesten ylemmyys oli selvästi hyväksytty normi yhteiskunnassa.

"Keskustelussa usein joko tahattomasti tai tarkoituksella sekoitetaan ihmisten välinen tasa-arvo ja ihmissuhteiden välinen tasa-arvo"

Jos lainsäädäntö ei mahdollista joillekkin ihmisille samanlaista tasa-arvoa ihmissuhtaista, voidaan suoraan pätellä, että lainsäädäntö ei ole tasa-arvoinen. Varmasti haluat avata pointtiasi enemmän, kun huomaat tämän epäkohdan.

"Avioliittolaki on sama kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Halutessaan myös homoseksuaali voi solmia avioliiton vastakkaista sukupuolta olevan kanssa ja saada jälkeläisiä."

Mitäs helvetin tasa-arvoa tämä on? Eikös tasa-arvoa ole se, että homo saa mennä avioon ihan kenen ihmisen kanssa tahtoo. Siis se, että jokaisella seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta on oikeus samanlaiseen kohteluun. Sinun tasa-arvosikäsityksesi on ahdasmielinen ja hyvin groteski.

"Jos sukupuolen merkitys avioliittolainsäädännöstä poistetaan, on odotettavissa, ettei sukupuolta tunnusteta enää yhteiskunnan millä tasolla."

Höpö höpö, tämä on taas olkiukkojasi.

Toivottavasti vastaat näihin, mutta en pidätä taaskaan hengitystäni.

Ps. niin kauan kun kirkko nauttii valtion tukea, valtion täytyisi noudataa tasa-arvolakejaan ja joko sallia homoavioliitot ja pakottaa kirkko ne siunaamaan, tai sitten erottaa kirkko ja valtio toisistaan, jolloin kirkko voi tehdä mitä lystää.

-Olli

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Mitä jos lukisit kirjoituksen uudelleen ja ihan ajatuksen kanssa ja tarkistaisit sitten vielä kommenttisi? En viitsisi sisälukuvirheitä lähteä korjaamaan, kun on muitakin töitä tehtävänä.

Olli Mannerjoki

Niinpä niin, se että et osaa argumentoida, ei ole ainakaan minun vikani. Ei siitä tarvitse suuttua.

Minä selvästi kerroin missä sinä epäonnistuit. Sinun vuorosi on kertoa, missä minä epäonnistuin sinun mielestäsi. Tämän jälkeen voin vääntää ratakiskoa, että ymmärrät mitä tarkoitan.

Tekstissä oli tosiaan muutama kirjoitusvirhe ja pieni ajatusvirhekkin, mutta en niitä jaksanut korjata.

Käyttäjän Soilihaverinen kuva
Soili Haverinen

Joidenkin kommenteissa on esitetty perusteluna se, ettei sukupuolella tulekaan olla mitään merkitystä lainsäädännössä. Jos todella suomalaisten enemmistö on samalla kannalla, lainsäädäntö varmaankin jossakin vaiheessa muutetaan.

Siinä tapauksessa olisi parasta lakkauttaa avioliittolaki kokonaan ja korvata se sukupuolineutraalin rekisteröidyn parisuhteen/monisuhteen lailla, koska se vastaisi sitä muutosta, joka todellisuudessa tehdään.Joidenkin vuosikymmenten kuluttua sitten tullaan katumapäälle, kun seuraukset ovat ehtineet tulla esiin. Tällöin avioliitto olisi ehkä helpompi palauttaa.

Toinen vaihtoehto olisi se, että rekisteröity parisuhde muutettaisiin sukupuolineutraaliksi ja avioliittolakia tiukennettaisiin selvästi esim. niin, ettei eroaminen olisi yhtä helppoa kuin nyt. Tällöin ihmiset saisivat itse valita instituutionsa, eikä reksiteröidyssä parisuhteessa eläminen enää leimaisi ketään homoksi, jos sitä erran halutaan välttää.

Koska kuitenkin elämme vapaassa demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on oikeus puolustaa julkisesti niitä arvoja, joita pitää tärkeinä, aion minäkin puolustaa avioliittoa ja antaa myös muiden vapaasti puolustaa omia arvojaan.

Eli vaikka vastustan julkisesti homoliikkeen pyrkimystä muuttaa avioliiton määritelmää, puolustan kuitenkin homoliikkeen oikeutta puolustaa omia pyrkimyksiään julkisesti laillisissa rajoissa.

Käyttäjän Olli-PekkaLindgren1 kuva
Olli-Pekka Lindgren

Ehdotuksesi sukupuolineutraalin rekisteröidyn parisuhteen laista on olemassa mm. Ranskassa nimellä PACS. Lyhyesti sanottuna "Le pacte civil de solidarité" on sopimus, jonka voivat solmia kaksi täysi-ikäistä samaa tai eri sukupuolta olevaa henkilöä yhteiselämänsä järjestämiseksi. Lisäksi on olemassa avioliitto eri sukupuolta oleville henkilöille ja vihkimisoikeus on vain valtiolla. Kirkoissa voi järjestää jos jonkinmoista seremoniaa ihan niin paljon kuin sielu sietää, mutta niillä ei ole mitään juridista merkitystä.

Nyt kuitenkin Ranskassa on huomattu, että tällaiset erilaiset avioliitto- ja parisuhdekuviot ovat turhan monimutkaisia. Samaa sukupuolta olevien liitot toimivat nimittäin ihan yhtä hyvin/huonosti kuin eri sukupuolta olevienkin. Niinpä luultavasti jo muutamien kuukausien päästä avioliiton määritelmää (ja lakia) tullaan siellä muuttamaan. Suomelle onkin suuri häpeä, kun kaikki muut pohjoismaat ja sellaisetkin periferian maat kuin Espanja ja Portugali ovat jo muuttaneet avioliittolakia. Meillä Suomessa saivat naiset kyllä äänioikeuden hyvissä ajoin, mutta jotenkin tuntuu, että nyt maailma ajaa ohi oikealta ja vasemmalta - onkohan meidän imagomme maailmalla tulevaisuudessa yhä enemmän kouluampumisten, alkoholihaittojen aiheuttaman perheväkivallan, itsemurhien tai lapsia hyväksikäyttävien herätysliikesaarnaajien varassa. Toivottavasti ei.

Elli Melli

Mitkä seuraukset? Aikamoista humanismia maalailla Sodomaa seinille...

Haluaisin myös kysyä, missä avioliittoinstituutio määritellään yhteiskunnallisesti tuottavaksi? Suomen laki ei moista tee. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle täysi-ikäiselle ihmiselle oikeuden mennä avioliittoon (lähde Wikipedia).

Argumenttisi ovat siis kestämättömät, hyvä Soili.

Heikki Härmä

Olet iskenyt ytimeen. Sanontasi on selkeä, eikä sinun tarvitse eikä pidä puolustella. Änkyröijät jätä omaan lokeroonsa.
Ruma sana sanotaan niin kuin se on.

Heikki Härmä

Jos eletään ihmisyhteisössä, yhteiskunnassa, kuuluu yhteisön jäsenen noudattaa koodia. Jos lähdetään purkamaan tätä koodia, aloitettakoon vaikka liikennesäännöistä. Kukin menee miten huvittaa.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Terve,

"...aloitettakoon vaikka liikennesäännöistä. Kukin menee miten huvittaa."

-Olkiukko

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Koodia voidaan muuttaa.

Avioliiton muuttaminen koskemaan myös samaa sukupuolta olevia ei vastaa liikenteessä sitä, että kaikki menisivät miten huvittaa. Sen sijaan tilanne olisi sama, jos joku keksisi aivan uudenlaisen, hyvin autonkaltaisen tasaisella kamaralla kulkevan ajoneuvon emmekä sallisi niillä ajettavan samoilla teillä kuin autoilla.

Teppo Nygren

Laki ei voi olla itsetarkoitus. Ihminen ei ole lakia, vaan laki ihmistä varten. Avioliitto on kahden ihmisen välinen sopimus ottaa vastuuta yhhteiselon seurauksista, eli lapsesta. Moni on avoliitossa, kun eivät uskalla edes niin heikkoa sopimusta solmia, mikä se tällähetkellä on ja sekin haluttaisi vesittää kokonaan. Avioliiton arvo rakentuu samallatavoin kuin rahankin arvo. Jos kaikki ovat naimisissa, niin kukaan ei ole naimisissa. Avioliiton alas vajonnutta arvoa pitäisi nostaa sensijaan että se vedetään pohjamutiin ja sen merkitys muutetaan. Arvokasta liittoa vaalitaan ja arvokas liitto lujittaa kahden vanhemman välistä suhdetta. Kristilliseen yhteisöön kuuluminen vaatii myös avioliiton solmimista, sillä avioliitto tekee kahden eri sukupuolta olevan yhdessäolosta synnitöntä. Minun mielestä seksuaalisuuteen ei avioliitto voi perustua.

Käyttäjän EllaHytnen kuva
Ella Hytönen

Pitäisikö avioliitto evätä myös esim. lapsettomuudesta kärsiviltä (eri sukupuolisilta) puolisoilta? Silloinhan se ei "hyödyttäisi" yhteiskuntaa, kun ei voisi lisääntyä.

Olisiko homopari yhteiskuntaa hyödyttävä silloin, jos ne keinohedelmöityksen tai adoption avulla saisivat lapsia?

Mielestäsi varmaan ei, koska vika taitaa perinpohjin olla asenteessa. ;)

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Ihan jo tämän vuoden puolella on Britanniassa ja Ranskassa oltu sitä mieltä, että homoavioliitot tuottavat hyvää yhteiskunnalle. Uudessa Seelannissa laki on menossa läpi ja mm. Saksassa käsittelyvaiheessa.

Perässä tullaan Suomessakin ja hyvä niin.

Toimituksen poiminnat